Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Monographs, manuals, guides. Colloquia. Conferences. Synthesis

The works contribute to the dissemination of the results of theoretical research and applied exercises of librarians and are aimed at improving the quality of library services.

MONOGRAPHS
coperta cărţii Întruniri profesionale în filiala BIN Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2889

Lucrarea conţine informaţii despre activităţile profesionale în cadrul Filialei Bibliotecilor de învăţământ din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în perioada 2007-2015. În această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere, traininguri) au fost invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţământ din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi.

coperta cărţii Biblioteca Universitară bălţeană la 60 ani Biblioteca Universitară bălţeană la 60 ani / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Harconiţa, E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan ; red. coord. E. Harconiţa ; red. D. Caduc. – Bălţi, 2005. – 213 p. – ISBN 9975-931-98-7;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/368

Lucrarea a fost elaborată în anul 2005 cu prilejul aniversării a 60-a de la fundarea Bibliotecii Ştiinţifice. Volumul reflectă coordonatele esenţiale pe care se înscrie activitatea Bibliotecii. Lucrarea are meritul de a oglindi istoria reală a Bibliotecii Universitare bălţene.

coperta cărţii Bazele culturii informaţionale Bazele culturii informaţionale : curs univ. / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Informatică ; Bibl. Şt. ; dir. E. Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; colegiul de red : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi, 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-50-002-9 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/354

Apariţia acestei publicaţii a fost susţinută de Centrul de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi.
Lucrarea inserează informaţii privind promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei la Universitatea bălţeană, eforturile Universităţii şi a Bibliotecii în pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea eficientă a informaţiei.

coperta cărţii Curriculum la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” Curriculum la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Catedra Electronică şi Informatică, Bibl. Şt. ; elab. şi adapt. : V. Guţan, E. Harconiţa, E. Stratan [et al.] ; coord. şt. : V. Guţan ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; cop./desing/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 30 p. – ISBN 978-9975-931-30-4;
http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/571

Disciplina Tehnologii Informaţionale şi comunicaţionale (TIC) introdusă în planurile de învăţământ la toate specialităţile universitare ca disciplină obligatorie, face parte din componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale.

coperta cărţii Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph Culicov, Natalia. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph : ghid metodic pentru bibliotecari / N. Culicov ; red. resp.: E. Harconiţa ; red. coord.: L. Mihaluţa ; cop./design/tehnored.: S. Ciobanu ; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2017. – 50 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-200-9.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3527

Prezentul Ghid conţine recomandări privind aplicarea normelor de catalogare a articolelor în modulul Catalogare a softului de bibliotecă Aleph, formatul MARC 21. Necesitatea elaborării acestui instrument pentru bibliotecari a apărut odată cu implementarea software Aleph, alături de şase biblioteci universitare din Republica Moldova – participante în Proiectul MISISQ - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016), coordonator european Biblioteca Universităţii de Știinţe Medicale din Kaunas, Lituania. Scopul lucrării este de a uniformiza procesul de catalogare analitică, de a stabili recomandări pentru bibliotecarii catalogatori privind principiile fundamentale ale creării înregistrărilor bibliografice analitice în catalogul electronic partajat, în conformitate cu normele specifice formatului MARC 21 şi cerinţele instituţionale.

coperta cărţii Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V 410 Aculova, Taisia. Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat TINLIB V 410 : ghid metodic (experienţe bălţene) / T. Aculova, N. Culicov ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. coord. : L. Mihaluţa ; cop./design/tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2012. – 30 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-098-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/348

Prezentul ghid conţine recomandări privind aplicarea normelor de catalogare a articolelor în sistemul automatizat de bibliotecă TINLIB V 410, modulul Catalogare, şi este adresat bibliotecarilor care se ocupă de acest proces în vederea creării bazei de date „Căutare/Editare titluri articole” şi permite căutarea în OPAC.

indexarea 2017 Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. coord.: Lina Mihaluţa ; coperta/desing: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ed. a 2-a., revăz. şi adăug. – Bălţi : S. n., 2017. – 58 p. – (Colecţia „Profesionalizare”, ISBN 978-9975-50-199-6). – ISBN 978-9975-50-205-4.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3739

Scopul acestui ghid este de a oferi bibliotecarilor-indexatori un instrument util de lucru în procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte. De asemenea, şi pentru a evita erorile ce pot apărea în construcţia vedetelor de subiect. Credem că este necesar, în interesul utilizatorilor, să se menţină un echilibru între stabilitatea şi actualizarea permanentă a listei vedetelor de subiect, de a utiliza terminologia ştiinţifică accesibilă tuturor categoriilor de cititori în corespundere cu profilul bibliotecii.

coperta cărţii Indexarea pe subiecte : Ghid metodic Aculova Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Lina Mihaluţa ; lector: Galina Mostovic ; trad. din lb. engl. : Marina Şulman ; cop. / desing / tehnored. : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi : Bibl. Şt., 2010. – 42 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975–50–030-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1003

Acest ghid este un produs realizat de bibliotecarii universitari bălţeni în colecţia Profesionalizare. Scopul lui este de a pune la dispoziţia bibliotecarilor un instrument de lucru în procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte pentru optimizarea şi evitarea unor greşeli ce pot fi comise în construcţia vedetelor de subiect.

coperta cărţii Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red.-resp.: Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored.: Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-0 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2892/6/reguli_referinte.pdf

Realizat în colecţia Cultura informaţiei ghidul practic oferă un suport teoretic şi practic necesar studenţilor privind regulile de întocmire a referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare la lucrările ştiinţifice şi didactice, elaborarea listelor bibliografice pentru tezele de an, licenţă/master. Prezintă informaţii despre documentarea bibliografică, referinţa bibliografică şi posibilităţile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale referinţei bibliografice, modalităţile de citare. Este dotat cu un glosar ce ţin de termenii şi definiţiile ghidului.

coperta cărţii Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator Iulic, Margarita. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010–2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; lector : G. Mostovic ; design: S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia Profesionalizare) ; ISBN 978-9975-50-071-5 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/697

Scopul cercetării este evaluarea rolului Bibliotecii Ştiinţifice Universitare „Alecu Russo” în vederea îndeplinirii excelente a misiunii privind acoperirea eficientă, informaţional – documentară a procesului didactic, de cercetări ştiinţifice, asistenţa utilizatorilor în procesul de selectare şi utilizare a informaţiei, determinarea căilor şi mijloacelor de sporire a calităţii tuturor serviciilor prestate, diversificarea acestora.

coperta cărţii Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; desing/cop/machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 54 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-072-2 ;

Prezentul ghid propune Lista Normelor de execuţie a activităţilor specifice de biblioteconomie în Biblioteca Ştiinţifică prin cumularea / sintetizarea normelor unice de timp pentru procesele bibliotecare testate şi cronometrate în anii 2004-2005; 2010-2011. Normele sunt structurate conform direcţiilor principale de activitate a Bibliotecii: dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor; organizarea şi conservarea colecţiilor; catalogare, indexare; activitatea informaţională; referinţe bibliografice; comunicarea colecţiilor; manifestări culturale; marketing / activitate editorială etc.

coperta cărţii ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/672

Lucrarea apare în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani şi include demersul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova prin Filiala constituită în anul 1991, reconstituită în anul 2007 şi 2011. Sunt relatate momente de la adunarea generală şi atelierul profesional cu genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, care a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului: bibliotecari universitari, din bibliotecile publice, din bibliotecile şcolare, biblioteci de colegiu, din şcolile profesionale.

coperta cărţii Bibliotecile şcolare din Republica Moldova Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 114 p. : tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1372

Prezenta lucrarea a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de activitate dedicată consemnării a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. În lucrare au fost incluse sinteze şi analize statistice din sistemul de biblioteci şcolare din RM pe anii 2005 - 2010, efectuate în baza cumulării de către centrele Biblioteconomice din Chişinău şi Bălţi a Tabelelor centralizatoare (Dări de seamă anuale) prezentate de către responsabilii de activitatea a 650 de biblioteci şcolare din municipii, oraşe şi raioane.

coperta cărţii Bibliotecile şcolare din Republica Moldova Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. - coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi, 2007. – 51 p. – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2900

Această publicaţie a apărut cu sprijinul Centrului de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi. În prezentul raport au fost incluse dările de seamă ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din RM pentru anul 2006, conform Tabelului Centralizator pe fiecare municipiu, centru raional (compus din bibliotecile şcolare din localităţile urbane şi rurale).

COLLOQUIA. CONFERENCES
coperta cărţii MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinţă internaţională (2018 ; Bălţi). Conferinţa internaţională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” : Materialele conferinţei = International Conference „MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconiţa ; sci comm.: Meilė Kretavičienė [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluţa [et al.]. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4049

Prezentul volum conţine lucrările conferinţei internaţionale „MISISQ: Implicare. Creativitate. Sustenabilitate”, desfăşurată la Chişinău la 2 ani de la încheierea oficială a Proiectului. În vara acestui an a avut loc şi o monitorizare din partea Oficiului Erasmus+ în Moldova, sprijinit de Uniunea Europeană, la care fiecare participant a relatat despre semnificativele realizări în perioada postproiect. Dezvoltarea celor trei obiective fundamentale nu s-a oprit odată cu încheierea Proiectului, ci a continuat prin implicaţiile merituoase ale bibliotecarilor şi partenerilor din Europa, aducând eficienţă şi relevanţă domeniului de învăţământ şi biblioteconomic asigurând durabilitatea Proiectului prin instrumentele, metodologiile, echipamentele şi deschiderea către comunitatea academică.

coperta carte Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 / red. resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 110 p. – ISBN 978-9975-50-190-3;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3021

Volumul conţine materialele şi fotografiile de la ediţia a 4-a a Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI”, care s-a desfăşurat la 23 februarie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. În cadrul ședinței în plen: Faina Tlehuci - personalitate merituoasă în istoria biblioteconomiei naţionale. Amintiri şi reflecţii, Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, inițiatoarea Colloquia Bibliothecariorum şi moderatoarea evenimentului, a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, consacrat Doamnei Faina Tlehuci ce şi-a consacrat viaţa acestei minunate profesii. În cadrul a două secţiuni, Colecţiile bibliotecii - grija şi mândria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, bibliotecarii au prezentat 12 comunicări. Investigaţiile efectuate, spectrul larg de subiecte abordate, elucidarea componentei practice vin să sporească calitatea şi relevanţa serviciilor infobibliotecare, diversificarea și modernizarea activității bibliotecii moderne.

coperta carte Colloquia Bibliothecariorum “Faina Tlehuci”, ed. a 3-a, 20 febr. 2015 Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (3 ; 2015 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum “Faina Tlehuci”, ed. a 3-a, 20 febr. 2015 / red. resp.: Elena Harconiţa ; colegiul de red.: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl.: V. Topalo ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 135 p. – ISBN 978-9975-50-181-1;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2534

Materialele Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI adună în a 3-a ediţie, rezultatele cercetărilor bibliotecare prezentate la 20 februarie 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Participanţii - profesioniştii universitari bălţeni şi colegii din instituţiile similare din Chişinău au cinstit memoria unui bibliotecar cu renume - Faina Tlehuci şi au adus obolul la evoluţia ştiinţei biblioteconomice naţionale.

coperta cărţii Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern. (2014 ; Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale = The role of agriculture in providing ecosystem and societal services = Роль сельского хозяйства в оказании услуг окружающей среде и обществу : Conf. şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi / colegiul de red. : Elena Harconiţă [et al.] ; com. org. : Duca Gheorghe (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : Biblioteca Științifică USARB, 2014 (Tipografia Centrală, Chișinău). – 464 p. : fot., tab. – Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”, Bălţi [et al.]. – Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-139-2;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2244

Volumul de faţă conţine materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării a 60-a a doctorului habiblitat, profesorului cercetător Boris Boincean cu mesaje de felicitare din partea mai multor personalităţi din ţară şi din afara ei, cronica bibliografică a lucrărilor elaborate, curriculum vitae, activitatea profesională a profesorului în imagini.

coperta cărţii Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” (2; 2014; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 / red. resp. : Elena Harconiţa (red.resp.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt. , 2014. – 157 p. : fig., tab., diagr., fot. – ISBN 978-9975-50-119-4;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1053

Acest volum conţine materialele şi fotografiile de la Colloquia Bibliothecariorum „FAINA TLEHUCI” (ed. a 2-a), care s-a desfăşurat la 27 februarie 2014 în Biblioteca Ştiinţifică USARB. Şedinţa în plen inclus: lansarea primei ediţii a Materialelor Colloquia bibliothecariorum (23 februarie 2013) „FAINA TLEHUCI – 90 de ani de la naştere"; derularea secvenţelor din video - filmul Faina Tlehuci – Membru de Onoare al Senatului (8 octombrie 2001), discursul (înregistrare audio) prezentat de Faina Tlehuci la Jubileul de 50 de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice. În cadrul a două secţiunii Colecţiile bibliotecii - grija si mândria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite au fost prezentate 17 comunicări.

coperta cărţii Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere „Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, colloquia bibliothecarius”: colocviu (1; 2013; Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere de colloquia bibliothecariorum, ed. a 1-a, 23 febr. 2013 = FAINA TLEHUCI- 90 YEARS OLD / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Svetlana Şişcanu. – Bălţi, 2013. – 204 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN: 978-9975-931-89-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1363

Volumul inserează lucrările primei ediţii Colloquia bibliothecariorum Faina Tlehuci - 90 de ani de la naştere, desfăşurat pe 23 februarie 2013 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Şedinţa în plen a inclus o retrospectivă tematică Faina Tlehuci în istoria biblioteconomiei naţionale (Elena Harconiţa); exegeza Memoria Doamnei va fi permanent în sufletul meu… (Radu Moţoc) etc. Cele două secţiuni întitulate Colecţiile bibliotecii - grija şi mândria unui adevărat bibliotecar, Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, au adunat comunicări despre particularităţile de dezvoltare ale colecţiilor, studii bibliometrice asupra fondurilor, istoria şi prezentul cercetărilor bibliografice instituţionale; noile tehnologii informaţionale aplicate în Bibliotecă.

coperta cărţii Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii „Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii”, colloquia professorum (4 ; 2013; Bălţi). Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaşterii : Materialele colloquia professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ed. a 4-a, 11 oct. 2013 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare/tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 98 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-122-4 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1055

Prezentul volum inserează textele comunicărilor prezentate la COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a IV-a, secţiunea Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii desfăşurat pe 11 octombrie 2013, moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii. La eveniment au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanţi de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară a UASM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Camera Naţională a Cărţii.
Scopul conferinţei: promovarea experienţelor reprezentative, elucidarea aspectelor inovaţionale în bibliotecile universitare din Republica Moldova cu un impact deosebit de calitate şi diversificare.
Conferinţa a inclus 13 comunicări în cadrul a două secţiuni: Biblioteca universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice şi Practici comunicaţionale în serviciile bibliotecare.

coperta cărţii Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale „Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale", colocviu (3 ; 2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi / colegiul red. : Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – 128 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-931-89-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1346

În lucrare sunt prezentate comunicările din cadrul Colloquia professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", ed. a 3-a, secţiunea Bibliotecii cu genericul Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale desfăşurată la 12 octombrie 2012 la aniversarea Universităţii şi a Bibliotecii. Cele 17 comunicări, rezultatul studiilor bibliotecare, au fost prezentate în 3 secţiuni pe direcţiile principale de cercetare: Managementul participativ. Dimensiuni noi de formare a competenţelor tehnologice; Oportunităţi şi servicii modernizate pentru utilizatori; Dezvoltarea colecţiilor şi organizarea informaţiilor. Au fost abordate subiecte privind managementul personalului, profesionalizarea angajaţilor şi motivarea în vederea asigurării unei performanţe durabile şi competitivităţii Bibliotecii.

coperta cărţii Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : colocviu (2; 2011; Bălţi). Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, Ed. a 2-a, 15 oct. 2011 [on-line] / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 106 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-084-5;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1049

Colaboratorii Bibliotecii au participat la Colocviul universitar Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a 2-a, în anul 2011 cu genericul Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: inovaţie şi informaţie pentru toţi. În cadrul acestei activităţi de manifestare şi exprimare profesională bibliotecarii au fost segmentaţi pe trei secţiuni cu teme de organizare şi funcţionare specifice domeniului biblioteconomic şi activităţii instituţiei infobibliotecare: Biblioteca universitară în infrastructura de instruire şi cercetare; Managementul resurselor umane. Reţele de comunicare; Servicii de calitate pentru utilizatorii 2.0. 11 comunicări şi 3 tutoriale, 15 vorbitori din cei 55 de participanţi la manifestare, au demonstrat „preocupările de cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălţi, grija lor permanentă de a păstra tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi concrete la provocările atât de complicate ale timpului” a specificat în preambulul lucrării Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii.

coperta cărţii Cercetări biblioteconomice în anul 2011 Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf şt. (2012; Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. şt., 8 febr. 2012 / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. – 376 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-067-8 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1353

Materialele incluse în lucrare constituie comunicările prezentate în cadrul Conferinței ştiințifice a Bibliotecii cu genericul CERCETĂRI BIBLIOTECONOMICE ÎN ANUL 2011: CONSTATĂRI CALIMETRICE din 8 februarie 2012, moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate. Profilul de cercetare s-a axat pe trei direcţii: Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte. Au fost prezentate 21 de comunicări în formula Pecha Kucha (20 de slide-uri în 6 minute 40 secunde), 15 intervenții aplicative (lucrări editate, tutoriale, ghiduri, concepte, documente de transfer tehnologic). Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor preconizează crearea unui complex de programe şi conținuturi educaționale.

coperta cărţii Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară : Conf. şt. (2010 ; Bălţi). Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară: Materialele conf. şt.,15 dec. 2010 / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb engl. : Valentina Topalo, Lidia Alexanchin ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2011. – 202 p. – (Biblioteca – 65). – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-052-4;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1345

Prezentul volum este dedicat aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice (12 octombrie 1945). Lucrarea include materialele conferinţei ştiinţifice aniversare desfăşurată pe 15 decembrie 2010. Materialul este structurat în capitolele: Mesaje de salut şi de felicitare din partea colegilor din ţară; Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani: comunicări ale bibliotecarilor universitari; Lansări de carte şi expoziţii; Galerie foto. Mesaje de felicitare şi înaltă apreciere prilejuite de evenimentul aniversar au rostit Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof. univ. dr. hab. Gheorghe POPA, Ludmila Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare din Moldova, Alexe Rău, director general, Biblioteca Naţională a R.Moldova, etc.
În capitolul cu genericul Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani sînt inserate comunicările: Păstrând tradiţiile răspundem provocărilor timpului (Elena Harconiţa, director), Importanţa prelucrări şi stocării calitative a resurselor Bibliotecii: catalogare, sistematizare, indexare (Lina Mihaluţa), director adjunct, Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate (Elena Stratan, şef serviciu). Urmează comunicările a 23 bibliotecari universitari, care au fost plasate pe slideshare. Lucrarea inserează imagini elocvente de la lucrările conferinţei.

coperta cărţii Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” : Conf. şt. (2005 ; Bălţi). Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. univ. bălţene, 4 noiemb., 2005 / coord. E. Harconiţa ; colegiul de red. A. Moraru, E. Stratan, V. Topalo, L. Alexanchin ; design S. Ciobanu. – Bălţi, 2005. – 137 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-015-9 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1354

Volumul cuprinde mesaje de salut, aprecieri, omagii, comunicări prezentate în cadrul Conferinţei ştiinţifice, prilejuită de aniversarea a 60-a de la fondarea Bibliotecii, desfăşurată în 4 noiembrie 2005.
Lucrarea reuneşte comunicările a 23 de bibliotecari, axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul biblioteconomiei actuale: 60 de ani de politici bibliotecare la Universitatea bălţeană (Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”); Bibliotecarul de referinţe. Dilemele unei profesii în devenire (dr. Tamara Petrov, lector universitar, şef serviciu Bibliografic, BCU Timişoara); Managementul şi dezvoltarea carierei bibliotecarilor: abordări conceptuale (Ludmila Corghenci, director-adjunct DIB ULIM), etc.

SYNTHESIS
coperta cărţii Biblioteca Universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii Biblioteca Universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, 11 oct. 2013 Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică : Colloquia professorum, ed. a 4-a : cronica evenimentelor din Zilele Bibliotecii Ştiinţifice USARB / alcăt. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa ; design: S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt. USARB, 2014. – 23 p. – ISBN 978-9975-50-123-1;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1055
http://www.calameo.com/books/001133349442838bf935d

Lucrarea include cronica evenimentelor din zilele de 7-11 octombrie 2013 când au avut loc Zilele Bibliotecii Ştiinţifice USARB, prilejuite cu ocazia a 68-a aniversare, în care s-au regăsit toate facultăţile. În program: expoziţii, conferinţe, medalioane, lansări de carte, etc

coperta cărţii Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis: Redifinirea Impactului, 21- 27 octombrie, 2013, Bălţi, Moldova : cronica evenimentelor / Bibl. Şt. USARB ; alcăt. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 21 p. – ISBN 978-9975-50-124-8 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1056
http://www.calameo.com/books/0011333494a8759cf4bb6

Acest material elucidează activităţile care s-au organizat de către Biblioteca Ştiinţifică în Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis: Redefinirea Impactului.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total votes: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions