Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

28-06-2021

Donaţie din partea doamnei Marina Morari, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educaţie artistică

marina morariMarina Morari, conferenţiar universitar, doctor a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB două resurse informaţionale din domeniul educaţiei artistice: Teoria şi metodologia educaţiei artistice: dimensiuni tradiţionale, actuale şi de perspectivă, autori: Ion Gagim, Marina Morari, Margarita Tetelea, Lilia Graneţkaia, Tatiana Bularga, Marina Cosumov, Viorica Crişciuc, apărută de sub tipar la Bălţi : US Bălţi, 2019, în 25 exemplare şi „Integralizarea domeniilor de educaţie artistică: repere teoretico-metodologice, provocări şi perspective”, simpozion ştiinţific internaţional (2018 ; Bălţi), comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţioi [et al.], editată la Bălţi : Indigou Color, 2019, în 20 exemplare.
Prima lucrare prezintă materiale teoretice, metodologice şi praxiologice cu referinţă la pregătirea cadrelor în domeniul pedagogiei muzicale în special şi a pedagogiei artelor în general şi a fost elaborată în cardul proiectului ştiinţific „Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educaţiei artistice din perspectiva formării inteligenţei spirituale a personalităţii” din cadrul direcţiei strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 15.817.06.23A, director de proiect – Marina Morari, doctor, conferenţiar universitar.
Cea de a doua publicaţie include comunicările din cadrul Simpozionului „Integralizarea domeniilor de educaţie artistică: repere teoretico-metodologice, provocări şi perspective”, 18-20 octombrie 2018. Comunicările din acest volum sunt scrise în mai multe limbi: română, engleză, italiană, rusă şi tratează mai multe aspecte ce ţin de: integralizarea artelor în sistemul de educaţie şi învăţământ, managementul activităţilor culturale şi artistice, studiile în domeniul artelor şi domeniile de educaţie artistică în preşcolaritate.
Lucrările vor fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de arte şi educaţie artistică.

 

Donaţie din partea doamnei Emilia Lîseniuc, învăţătoare la clasele primare, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălţi

liseniuc 1Emilia Lîseniuc, învăţătoare la clasele primare, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Suflet pentru suflet : Activităţi extracurriculare în clasele primare, editată la Chişinău : Învăţătorul modern, 2021, în colecţia Atelier didactic, autor Emilia Lîseniuc ; recenzenţi: Aliona Briţchi şi Mariana Marin.
Resursa informaţională înclude scenarii cu tematici şi forme variate: serate literar-muzicale, almanahuri literar muzicale, şezători muzicale, compoziţii literar-muzicale, călătorii literare, medalioane literar-muzicale, show-uri intelectuale corespunzătoare necesităţilor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ. Scenariile sunt bine structurate pe părţi, file, probe, astfel încât pot fi folosite fragmentar, în funcţie de necesităţi.
Această publicaţie este destinată învăţătorilor, dar poate fi de un real folos şi în organizarea sărbătorilor preşcolare sau şcolare de la o altă treaptă.

 

Donaţie din partea cadrelor didactice universitare: Veronica Rusov, asistent universitar, Tatiana Şova, conferenţiar universitar, doctor, Ludmila Cotos, lector universitar, doctor, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

rusov 1rusov 2rusov 3Veronica Rusov, lector universitar, Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Ludmila Cotos, doctor, lector universitar, au completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB cu lucrările:
Educaţia incluzivă : Ghid metodic pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, autori: Veronica Rusov, Tatiana Şova, recenzenţi: Maria Pereteatcu, Dana Lichii, editat la Bălţi : [S. n.], 2021, în 5 exemplare, realizat prin sistematizarea literaturii care abordează individualizarea instruirii în clasa incluzivă şi este destinat formatorilor (membri SAP, membri CMI, CDS, cadre didactice universitare) şi tuturor care sunt interesaţi de organizarea activităţilor de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive.
Managementul organizaţional : Suport de curs, autori: Veronica Rusov, Ludmila Cotos, recenzenţi: Tatiana Şova, Viorica Goraş-Postică, apărut de sub tipar la Bălţi : [S. n.], 2021, în 5 exemplare, destinat studenţilor programului de studii superioare de master „Managementul educaţional” (90/120 ECTS), domeniul general de studiu 011 Ştiinţe ale educaţiei, oferind studenţilor posibilitatea de a transpune tematica specifică referitoare la managementul organizaţiei şcolare în contextul real al comunităţilor educaţionale din care fac parte.
Formarea reprezentărilor geometrice în educaţia timpurie : Ghid metodic pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, autor: Ludmila Cotos, recenzenţi: Maria Pereteatcu, Veronica Clichici, editat la Bălţi : [S. n.], 2021, în 5 exemplare, include aspectele teoretico-metodice care vor contribui la facilitarea predării-învăţării-evaluării activităţilor cu conţinut de geometrie pentru a asigura progresul în dezvoltarea copiilor, iar activităţile practice vor ajuta copiii să gândească, să acţioneze, să înveţe şi să caute soluţii pentru rezolvarea problemelor.
Autorii exprimă speranţa că aceste resurse informaţionale vor răspunde aşteptărilor utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

 

Donaţie din partea autorilor: Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Victor Capcelea, doctor în ştiinţe geonomice, lector universitar, Grigore Capcelea, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

capcelea 1Autorii Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Victor Capcelea, doctor în ştiinţe geonomice, lector universitar, Grigore Capcelea, doctor în psihologie, conferenţiar universitar au donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Comuna Izvoare (Floreşti): istorie şi actualitate, editată la Chişinău : Pro-Mapix, 2021.
Monografia reprezintă o cercetare a istoriei comunei Izvoare de la prima atestare documentară până în zilele noastre. Sunt caracterizate satele – Izvoare, Bezeni şi Scăieni, fiind prezentate mai multe aspecte: activitatea primăriei, dezvoltarea economică, învăţământul, rolul bisericii în viaţa acestor sate, medicina, cultura, sportul, meşteşugăritul şi artizanatul. De asemenea, autorii au scos în relief personalităţile proeminente ale localităţii: scriitori, savanţi, artişti, pictori, medici, manageri, antreprenori.
Lucrarea are un carecter ştiinţifico-popular şi este destinată unei game largi de cititori.

 

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

radu motocRadu Moţoc, Membru de Onoare al Senatului USARB, a donat Bibliotecii Ştiinţifice trei lucrări ce includ informaţii ce prezintă: cugetări şi maxime dedicate contextului istoric, politic, cultural, militar şi diplomatic în care a trăit prima Regină a României - Elisabeta, Ziua Mondială a Cărţii în România, taberele de creaţie pentru copii, critica operelor literare a poeţilor români şi comentarii despre tablourile pictorilor români.
Resursele informaţionale vor fi utile tuturor utilizatorilor curioşi ce vor să cunoască crâmpeie din literatura română, istoria şi cultura României.

 

Donaţie de la Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Chişinău

instColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu 20 exemplare ale lucrării Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems WII2020, December 04-05, 2020, Chisinau, editată la Chişinău : Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, 2020; editori: I. Titchiev, C. Gaindric, venite de la Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici", donate prin intermediul domnului Mircea Petic, dr., conf. univ., Catedra de matematică şi informatică, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului a USARB.
Resursa informaţională cuprinde un spectru larg de subiecte legate de sistemele de informații inteligente, aplicații actuale în ceea ce privește dezvoltarea, implementarea și promovarea sistemelor și tehnologiilor informaționale emergente avansate. Printre autorii volumului distingem şi profesorii universitari: Mircea Petic, Ina Ciobanu, Corina Negara şi Adela Gorea.
Publicaţia va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Catedra de matematică şi informatică.

 

Donaţie din partea doamnei Angela Bejan, lector universitar, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației

bejan 1Angela Bejan, dr., lector universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Educaţie teatrală : Suport de curs, editată la Bălţi : Indigou Color, 2021, autor: Angela Bejan ; recenzenţi: Vlad Pâslaru, Tatiana Gînju, în 6 exemplare.
Încă din antichitate teatrul prezintă un model educaţional universal şi constituie o modalitate de exprimare artistică şi un prilej de punere în valoare a copilului/elevului.
Suportul de curs universitar este propus pentru studenţii ciclului I, licenţă la specialităţile Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară şi Pedagogie în învăţământul primar şi Limbi străine, precum şi învăţătorilor claselor primare, educatorilor şi părinţilor.

 

Donaţie din partea domnului Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor în ştiinţe istorice, politician, om de știință, președinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova (1998 -2006), președintele partidului Mișcarea Acțiunea Europeană (2006 - 2010), directorul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” (din 2010), Vicepreședintele Partidului Liberal

petrencu 1Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice, politician, om de știință a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB un lot de carte constituit din 5 exemplare din domeniul istoriei.
Resursele informaţionale pun în lumină mai multe aspecte ce ţin de: suveranitatea Republicii Moldova, mişcarea de eliberare naţională în colecţiile muzeale bălţene, raporturile Federaţiei Ruse cu Ucraina, Republica Belarus, Georgia şi Republica Moldova, educaţia populaţiei în spirit militarist, represiunile politice din RSS Moldovenească, unirea românilor într-un singur stat, ce înseamnă să fii profesor de istorie în Republica Moldova.
Volumele vor fi utile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB pentru a cunoaşte crâmpeie din istoria Republici Moldova şi a fostelor ţări din URSS.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions