Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

28-11-2018

Donaţie de la Biblioteca Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

hasdeu 3Biblioteca Ştiinţifică a primit în dar de la Biblioteca Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul un set de cărţi alcătuit din 61 exemplare din domeniile: drept, economie, istorie, ştiinţe filologice, politică, pedagogie şi 39 numere de publicaţii seriale, în limbile română, rusă, franceză şi engleză.
În paginile conferinţei ştiinţifico-practice Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice (2016; Cahul) se regăsesc articole semnate de cadrele didactice USARB: Victoria Postolache, Andrei Balînschi, Oleg Buga, Maria Oleiniuc, Alina Suslenco, Iulia Damian, Mihail Popa.
Mulţumim mult pentru colaborare şi gestul frumos de completare a colecţiei BŞ USARB.
Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor USARB.

 

Donaţie din partea domnului Sergiu Cornea, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

cornea 1cornea 2Sergiu Cornea, conferenţiar universitar, doctor în politologie la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări: Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: Bucureşti : Editura Academiei Române ; Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, care reflectă, într-o manieră ştiinţifică, dezvoltarea unei viziuni teoretice a reformei organizării teritoriale a puterii locale în corespundere cu noile realităţi, viziune ce ar permite depăşirea provocărilor politice, sociale şi economice cu care se confruntă Republica Moldova.
Cea de a doua publicaţie, Teza de master : Repere pentru elaborare, Cahul : Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, 2018, vizează cadrul general de referinţă cu privire la elaborarea tezelor de master şi are menirea unui instrument de lucru pentru studenţii antrenaţi în elaborarea unui proiect de cerecetare.

 

Donaţie din partea doamnei Silvia Briceag, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie

briceag 1briceag 2Silvia Briceag, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie a completat colecţia Bibliotecii universitare cu un set de cărţi din domeniile: psihologie, pedagogie şi sociologie.
Lucrările reliefează tendinţele actuale în psihlogia personalităţii umane, personalitatea umană în contextul procesului educaţional, mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare, valorile civice şi motivaţia pentru învăţare la adolescenţi, preocupările psihologilor în Republica Moldova.
Vor fi utile cadrelor didactice, doctoranzilor, studenţilor de la Catedra de psihologie.

 

Donaţie de la Camera Naţională a Cărţii

cnc 1Camera Naţională a Cărţii a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 457 exemplare de carte, 194 exemplare de publicaţii seriale şi 19 CD, contribuind, astfel, la completarea fondului bibliotecii cu ediţii în limbile română, rusă, găgăuză, engleză.
Publicaţiile acoperă toate domeniile de cunoaştere: educaţie, economie, politică, istorie, drept, muzică, inginerie, limbă şi literatură, medicină, ştiinţă, telecomunicaţii, religie şi sunt prezentate sub diverse forme: monografii, acte normative, manuale şcolare, cursuri universitare, arii curriculare, materiale ale conferinţelor ştiinţifice.
Vor putea fi împrumutate la domiciliu sau cercetate în sălile de lectură de către utilizatorii BŞ USARB.

 

Donaţie din partea doamnei Maria Şleahtiţchi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe a Moldovei, cercetător ştiinţific coordonator, director al proiectului instituţional Literatura în cadrul reprezentărilor: între Est şi Vest (Universitatea de Stat din Moldova)

shleahtitki 1shleahtitki 2shleahtitki 3Maria Şleahtiţchi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe a Moldovei, cercetător ştiinţific coordonator, director al proiectului instituţional Literatura în cadrul reprezentărilor: între Est şi Vest (Universitatea de Stat din Moldova), a donat Bibliotecii Ştiinţifice 6 exemplare ale lucrării Literatură, reprezentări, negocieri, autori: Maria Şleahtiţchi (coordonator), Mihai Şleahtiţchi, Lucia Ţurcanu, Ivan Pilchin, Maria Pilchin şi antologia Literatura pentru copii, selecţie, prefaţă şi note biobibliografice de Maria Sleahtiţchi, editate la Chişinău : ARC, 2018.
Prima publicaţie oglindeşte domeniul reprezentărilor din cadrul literaturii, dar şi al literaturii în cadrul reprezentării, constituind interes pentru cercetarea modernizată (cu instrumentele unor ramuri ştiinţifice conexe: psihologie, antropologie, sociologie, culturologie) a literaturii române contemporane din stânga Prutului.
Cea de a doua, destinată copiilor de până la 12-14 ani, reprezintă un alt segment al literaturii orientate spre vârstele de formare a personalităţii.
Publicaţiile se dovedesc a fi instrumente teoretice şi aplicative pentru cadrele didactice, studenţii, masteranzii de la Facultatea de Litere, dar şi celor interesaţi de operele literare publicate începând cu anul 2000.

 

Donaţie din partea domnului Valentin Jitaru, fost cadru didactic la Catedra de filologie franceză a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi (1964-2015)

jitaruvValentin Jitaru, fost cadru didactic la Catedra de filologie franceză a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi (1964-2015) a dăruit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Gânduri, cugetări, raţionamente, autor Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kirill, Chişinău, 2018.
Colecţia de citate include aprecierile Sanctităţii Sale Patriarhul Kiril cu privire la aspectele-cheie ale vieţii ecleziastice şi laice moderne care acoperă o gamă largă de subiecte despre teologie şi valori, Biserică şi stat, om şi societate, sensul vieţii şi cel al credinţei.
Cartea se va dovedi atractivă unui public larg, dar şi profesioniştilor specialişti din sfera informaţională, cercetătorilor care au nevoie de a identifica şi a cita declaraţiile Patriarhului pe o anumită problemă.

 

Donaţie din partea domnului Nicolae Dabija scriitor, istoric literar, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova

dabija 1dabija 2Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu o donaţie reprezentativă alcătuită din 4 exemplare: Contra amneziei : publicistică-eseu, ediţie prefaţată de Lucian Strochi, Roman : PapiruS Media, 2018, Aşchii de cer, Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2018, Te blestem să te îndrăgosteşti de mine, ed. a 2-a, Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2018 şi Tema pentru acasă, ed. a 7-a, Chişinău : Bestseller, 2016.
Publicaţiile sunt scrise pentru fiecare român, pentru fiecare iubitor de literatură, dreptate, limbă şi credinţă...” (Lucian Strochi).

 

Donaţie din partea domnului Igor Cojocaru, conferenţiar universitar, doctor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiințe socioumane și asistență socială

cojocaruIgor Cojocaru, conferenţiar universitar, doctor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiințe socioumane și asistență socială a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 7 exemplare ale lucrării Patrimoniul intangibil românesc (tradiţii, folclor) în contextul globalizării (aspecte legislative), autor Tamara Paica, Bucureşti : Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2013, realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”.
Globalizarea şi riscurile standardizării culturale, globalizarea versus unificare, identitatea naţională şi identitatea culturală, globalizarea şi statul naţional sau contradicţia necesară, rolul UNESCO în protecţia patrimoniului imaterial – repzezintă aspectele, tratate de autoare, care influenţează crearea unui mediu propice unde toate expresiile culturale se pot afirma.
Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

Donaţie din partea autoarei Victoria Guţu, studentă la Facultatea de Litere din Bălţi

gutu v 1gutu v 2Victoria Guţu, studentă la Facultatea de Litere din Bălţi, a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale plachetei de poezii Lumina din glastră, autor Victoria Guţu, cu o prefaţă de Nicolae Dabija, publicată la Chişinău, 2018.
Versurile sunt scrise cu sinceritate şi trăire, însufleţite de lacrimă, de ispitele sângelui, de amintiri, combinate cu starea de tristeţe metafizică şi cu cea de nostalgie a miturilor care se nasc.
Este adresată cititorilor care sunt în căutarea sinelui şi vor să pătrundă în galaxia însetată de lapte, să se cufunde în izvorul inocenţei primordiale.

 

Donaţie din partea domnului Haralampie Dilion, profesor de limbă şi literatură română, director de şcoală, funcţionar public în satul Hiliuţi

dilionHaralampie Dilion, profesor de limbă şi literatură română, director de şcoală, funcţionar public în satul Hiliuţi a dăruit Bibliotecii Ştiinţifice 5 exemplare ale lucrării Ventuze pe suc de meduze : Satire, Epigrame, Dedicaţii, autor Haralampie Dilion, cu o prefaţă de Valentin Jitaru şi un avertisment de Haralampie Dilion, ediată la Chişinău, 2018.
În această culegere de satire „poetul apără demnitatea, promovează frumuseţea sufletului acestui neam, el luptă cu lancea satirei, cu sabia ironiei, cu pumnalul umorului de toate zilele contra nelegiuirilor tuturor guvernelor mafiote, deranjând liniştea oficialităţilor.” (Valentin Jitaru)

 

Donaţie din partea domnului Iurie Ţvigunov, şef bibliotecă generală „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din Chişinău

tvigunovIurie Ţvigunov, şef bibliotecă generală „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din Chişinău a donat Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale, autori Simion Carp, Ion Chirtoacă, Chişinău : Editura Cartea Militară, 2018.
Lucrarea oferă informaţii ample despre evoluţia şi rolul tradiţiei militare în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale. Caracterul complex şi multiaspectual al cercetării deschide noi orizonturi celor preocupaţi de domeniul istoric, militar, juridic, educaţional, cultural, oferindu-le dovezi pertinente privitoare la faptul că tradiţia şi arta militară au avut un rol covârşitor în consolidarea identităţii noastre naţionale.
Va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor USARB.

 

Donaţie din partea domnului Teo-Teodor Marşalcovschi, conferenţiar universitar, doctor

destinTeo-Teodor Marşalcovschi, conferenţiar universitar, doctor a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Revista de istorie şi cultură Destin Românesc (serie nouă), An. XXIV, nr.1-2(103-104), 2018.
În paginile publicaţiei în serie distingem articolul profesorilor universitari Maria Abramciuc, Teo-Teodor Marşalcovschi, Lidia Pădureac, Maria Vleju: Trolii moldoveni. Consemnări pe marginea unei lucrări compromise.
De asemenea, sunt abordate subiecte ce ţin de identitatea naţională, problema încorporării Basarabiei în Imperiul Rus, Basarabia la interferenţa marilor interese, campaniile ideologice staliniste în instituţiile stiinţifice din RSS Moldovenească (1956-1953), unele aspecte ale războiului hibrid din Republica Moldova(1990-1992) şi reflectată viaţa şi opera marilor personalităţi: Mihail Kogălniceanu şi Emil Loteanu.

 

Donaţie din partea domnului Gheorghe Calamanciuc, darmaturg, poet şi prozator

gh calamanciuc 1gh calamanciuc 2gh calamanciuc 3Gheorghe Calamanciuc, dramaturg, poet şi prozator a oferit Bibliotecii Ştiinţice publicaţiile: Numele meu e Femeie : nuvele, Iaşi : Junimea, 2018, apărută în colecţia Ficţiune şi infanterie şi Răzvrătiri publicistice, cu o prefaţă de Nicolae Dabija, editată la Chişinău, 2018.
Prima lucrare cuprinde 6 nuvele, prezentând personajul, numit generic Femeie, în diverse ipostaze, cea de a doua carte, ilustrează cronica oraşului Bălţi, „situat între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între deznădejde şi speranţă, între trecut şi viitor, între ieri şi mâine” (Nicolae Dabija).

 

Donaţie din partea domnului Gheorghe Baciu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

baciu gBiblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o nouă donaţie venită de la Gheorghe Baciu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, constituită din 2 titluri în 4 exemplare.
Lucrările prezintă destinele personalităţilor notorii ale neamului românesc, reprezentanţii cărora s-au răspândit, pe parcursul secolelor, pe toate continentele, lăsând urme profunde şi în dezvoltarea societăţii contemporane.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare