Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

22-02-2019

Donaţie din partea domnului Nicolae Busuioc, eseist, critic şi istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Iaşi

busuioc 1busuioc 2Nicolae Busuioc, eseist, critic şi istoric literar a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Aperto libro : [Cronici, lecturi, idei]. Volumul 2 : Cronici literare, autor Nicolae Busuioc, prefaţă de Diana Bobică, editată la Iaşi : Vasiliana '98, 2018.
Cronicile cuprinse în prezentul volum au ca subiect apariţii editoriale româneşti din perioada anilor 2012-2018 şi doar câteva sunt dedicate unor cărţi de la începutul anilor 2000.
Autorul speră ca tânăra generaţie, care pare să se îndepărteze din ce în ce mai mult de universul fascinant al lecturii, lecturând cronicile, va avea discernământul să se deconecteze de la toate sursele de poluare sufletească şi va alege refugiul în lumea cărţilor.

 

 

Donaţie din partea domnului Valentin Stamate, cercetător, România

stamatiValentin Stamate, cercetător, România a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Conştiinţa tragică eminesciană, autor Bianca Osnaga, Cluj-Napoca : Eikon, 2014.
Studiul analizează textele eminesciene pe marginea unor delimitări cum ar fi: răzvrătire şi vizionarism, tragic şi melancolie, ironia romantică, tragicul şi sentimentul finitudinii, geniul-demon, geniul-titan. „Autoarea propune un concept mai cuprinzător pentru înţelegerea personalităţii poetului, acela de conştiinţă tragică” (Ovidiu Moceanu).
Publicaţia va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

 

Donaţie din partea doamnei Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală

vrabie 1boincean 2Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu un set de documente alcătuit din publicaţii în serie şi cărţi din domeniile: literatură, istorie, ştiinţă, politică, religie.
Lucrările prezintă interes prin descrierea amănunţită a evenimentelor, trecând în revistă informaţii ce ţin de istoria oraşului Chişinău, intelectualitatea Basarabiei distrusă de regimul criminal stalinist de ocupaţie, comunizarea învăţământului românesc, detaşamentele de muncă forţată.

 

 

Donaţie din partea domnului Boris Boincean, doctor habilitat, profesor, cercetător, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiințe ale naturii și agroecologie

boincean 1boincean 2Boris Boincean, doctor habilitat, profesor, cercetător a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil, Stuttgart : Catena Soil Sciences, 2018, care include 32 articole ce prezintă şi comentează proverbe despre sol folosite în vorbire în întreaga lume.
În paginile publicaţiei regăsim articolul doctorului habilitat, profesorului, cercetătorului Boris Boincean Cultural Language of Soil in Eastern Europe, în care sunt selectate proverbele despre sol utilizate în Republica Moldova.
Volumul se adresează atât oamenilor de știință din domeniul pedologiei, dar şi masteranzilor, studenţilor de la Catedra de ştiințe ale naturii și agroecologie.

 

 

Donaţie din partea doamnei Larisa Zorilo, conferenţiar universitar, doctor, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de ştiințe ale educației

zoriloLarisa Zorilo, conferenţiar universitar, doctor a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Соцiальна та життева практика в структурi професiйноi пiдготовки: теорiя i практика”, Всеукраïнська науково-практична конференцiя (2018; Запорiжжя), Запорiжжя : Вид-во Хортицькоï нацiональноï академiï, 2018.
Volumul conţine articolul cadrelor didactice USARB L. Zorilo şi M. Pereteatcu Внедрение детей инклюзивного образования в систему постуниверситетского образования республики Молдова, în care sunt stipulate obiectivele şi sarcinile principale ale formării viitorilor pedagogi în educarea copiilor cu cerinţe educative speciale
Ghidul va fi util cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de ştiințe ale educației, cercetătorilor interesaţi de disciplina educaţiei incluzive.

 

 

Donaţie din partea doamnei Elvira Guranda, doctor în filologie, lector universitar, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană

guranda 1guranda 2Elvira Guranda, doctor în filologie, lector universitar a dăruit Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale monografiei Indicatorii lexicali ai aspectualităţii în limba germană, recenzenţi: Iraida Condrea, Ana Pomelnicova, editată la Chişinău : Tehnica-Info, 2018.
În studiul de faţă, autoarea prezintă categoria aspectualităţii care e concepută ca o categorie complexă şi include nu numai categoria gramaticală a aspectului, dar şi alte mijloace ale limbii (morfologice, sintactice, de derivare, lexicale, lexico-sintactice), capabile să exprime sensuri aspectuale.
Monografia se adresează lexicografilor, traducătorilor, profesorilor şi studenţilor în speranţa de a le oferi o multitudine de perspective asupra categoriei semantice a aspectualităţii în utilizarea corectă a mijloacelor de exprimare a nuanţelor aspectuale în limba germană.

 

 

Donaţie din partea domnului Pavel Topală, profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

topalaPavel Topală, profesor universitar, doctor habilitat a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu 13 exemplare ale lucrării Tehnologii moderne şi inovaţii în inginerie : Note de curs, autori: Pavel Topală, Vitalie Beşliu, Alexandr Ojegov, Petru Stoicev, Bălţi : Indigou Color, 2017.
Notele de curs sunt destinate studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor ce studiază tehnologii clasice şi neconvenţionale de prelucrare a materialelor la specialităţile inginereşti precum şi specialiştilor din domeniul transferului de tehnologie.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare