30-11-2021

DONAŢII DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE USARB

Donaţie din partea domnului Gheorghe Popa, profesor universitar, doctor habilitat, Catedra de limbă română şi filologie romanică

popa ghGheorghe Popa, profesor universitar, doctor habilitat a donat Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia Oameni ai cuvântului : Culegere de articole ştiinţifice / coordonator de ediţie Aurelia Hanganu. – Chişinău : [S. n.], 2020, ce include interviuri cu personalităţi care au contribuit la formarea mai multor generaţii de filologi în Republica Moldova.
În această culegere regăsim interviul dnei Elenei Ungureanu, doctor habilitat în filologie cu dnul Gheorghe Popa, profesor universitar, doctor habilitat: Gheorghe Popa: M-am străduit, în măsura posibilităţilor, să fac pur şi simplu lingvistică, în care sunt reliefate gânduri cu referire la lingviştii cu renume, dezvoltarea lingvisticii ca ştiinţă în sec. XX-XXI, în spaţiul basarabean şi participarea la colocviile internaţionale, alături de Eugen Coşeriu, Silviu Berejan, Eliza Botezatu, Anatol Ciobanu, Vitalie Marin, Ion Melniciuc.
Lucrarea va fi de real folos atât celor interesaţi de personalităţile care au contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea lingvisticii în Republica Moldova, cât şi cadrelor didactice, masternzilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea doamnei Maria Abramciuc, conferenţiar universitar, doctor în filologie, Catedra de literatura română şi universală

abramciucMaria Abramciuc, conferenţiar universitar, doctor în filologie a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Minorităţi şi identităţi naţionale în spaţiul central şi est-european / editori: Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu. – Iaşi : Timpul, 2017, care reuneşte o bună parte din lucrările prezentate în cadrul Simpozionului Internaţional cu acelaşi titlu, organizat de Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” la Iaşi, Bălţi şi Cernăuţi.
Printre filele resursei informaţionale distingem articolul dnei Maria Abramciuc, conferenţiar universitar, doctor în filologie: Incursiuni în identitatea românilor de la est de Prut: Andrzej Stasiuk, Călătorind spre Babadag care reprezintă un veritabil studiu de imagologie. Autoarea menţionează că, lucrarea semnată de scriitorul polonez Andrzej Stasiuk are ca obiectiv descoperirea unei Europe marginale, aflată la polul opus în raport cu civilizaţia strălucitoare a lumii occidentale.
Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masternzilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere, dar şi utilizatorilor interesaţi de minorităţile şi identităţile naţionale stabilite în spaţiul central şi est-european.

 

Donaţie din partea autorilor Alexandru Molcosean, profesor de istorie, grad didactic II, LT „B. P. Hasdeu”, Bălţi şi Ana Molcosean, profesoară de istorie, IPLTR „Ion Creangă”, asistent universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, USARB, Bălţi

molcoseanAlexandru Molcosean, profesor de istorie, grad didactic II şi Ana Molcosean, profesoară de istorie, asistent universitar USARB au donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 3 exemplare ale lucrării Învăţarea istoriei contemporane prin caricaturi (material didactic pentru clasa a IX-a) / Alexandru Molcosean, Ana Molcosean ; consultant ştiinţific: Angela Lisnic ; recenzenţi: Lidia Pădureac, Viorel Bolduma, apărută de sub tipar la Chişinău : Garamont-Studio, 2021, în colecţia Caiete de caricaturi istorice.
Prezentul material didactic este rezultatul unor observaţii şi concluzii care s-au reliefat în cadrul desfăşurării activităţii pedagogice. Caricatura istorică reprezintă o redare grafică (într-o modalitate satirică) a unui eveniment istoric. Analiza caricaturii istorice presupune stabilirea tangenţelor interdisciplinare şi se regăseşte în conţinutul testelor de examen de absolvire a treptei gimnaziale.
Va fi de real folos cadrelor didactice, studenţilor masteranzilor care vor desfăşura ore de istorie la nivel gimnazial, dar şi tuturor utilizatorilor interesaţi de unele aspecte ce ţin de evenimente importante din istoria universală.

 

DONATORI PARTICULARI

Donaţie din partea autorului Valerian Belinschi, Bălţi

belinschiAutorul Valerian Belinschi a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu lucrarea Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți = Слово о Бельцком электротехническом заводе : Consacrată aniversării a 60-a de la fondarea uzinei / Valerian Belinschi ; traducere : Micaela Țaulean [et al.] ; consultant : Nicolae Bacinin. – Ed. a 2-a, rev. și compl . – Bălţi : [S. n.], 2020, în care este oglindit aspectul istoric al acestei uzine.
Publicaţia incită curiozitatea prin conţinutul bogat şi fotografiile ce pezintă activitatea, performanţele, relaţiile internaţionale ale uzinei electrotehnice din Bălți, dar şi a colectivului ce s-a remarcat prin abnegaţie şi reuşite frumoase.
Volumul va fi util masteranzilor, studenţilor de la Catedra de Stiinţe Fizice şi Inginereşti, dar şi celor interesaţi de istoria oraşului Bălţi şi a organizaţiilor, instituţiilor ce-şi desfăşoară aici activitatea.

 

Donaţie din partea doamnei Dina Puiu, coordonator al proiectelor SAFE Media Space și English Resource Center Renovation, Centrul American din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți

puiu dDina Puiu, coordonator al proiectelor SAFE Media Space și English Resource Center Renovation, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea „Empowering English Language Educators Through Action Research”, international spring symposium (7 ; 2021 ; Bălţi). VII Virtual International Spring Symposium Proceedings „Empowering English Language Educators Through Action Research”, 26-27 March 2021 / edited by Silvia Bogdan, Dina Puiu ; scientific committee: Anca Cehan [et al.] ; organizing committee: Silvia Bogdan (coordinator) [et al.]. –  Bălţi : [S. n.], 2021.
Această culegere de articole include comunicările de la a 7-a ediţie a Simpozionului Empowering English Language Educators Through Action Research” şi tratează mai multe subiecte: abordarea comunicativă din perspectivă acțională: practici artistico-teatrale în predarea/învățarea limbilor străine, organizarea educaţiei în pandemie, învățarea bazată pe proiecte, importanţa cercetării acționale în predarea limbilor.
Va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de filologie engleză şi germană.
Resursa informaţională poate fi accesată on-line în Repozitoriul Instituţional ORA USARB. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5193

 

Donaţie din partea autorului Victor Sîrbu, Chişinău

sirbuVictor Sîrbu, autor, a donat Bibliotecii Ştiinţifice Ştiinţifice USARB placheta de poezii En bleu et en vers / Victor Sîrbu ; preface par Silvia Celac. – Chişinău : UPS "Ion Creangă", 2021.
Versurile sincere, sunt scrise într-o manieră originală, abordează un stil unic de scriere și teme interesante care atrag cititorul. Ele reflectă lumea interioară și sensibilă a scriitorului.
Volumul de poezii este destinat tuturor utilizatorilor BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea doamnelor Livia Darii, învăţătoare, grad didactic superior, şi Liliana Andriuţă, învăţătoare, grad didactic superior, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălți

dariiLivia Darii, învăţătoare, grad didactic superior şi Liliana Andriuţă, învăţătoare, grad didactic superior au îmbogăţit colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu 2 exemplare ale lucrării Dezvoltare personală : Culegere de proiecte didactice : Clasa 1 / Livia Darii, Liliana Andriuţă. - Bălţi : [S. n.], 2021, recenzenţi: Tatiana Şova, Lilia Guţalov.
Culegerea include subiecte curriculare, repartizate pe cele cinci unităţi de învăţare. Proiectele didactice oferă o schemă raţională a desfăşurării lecţiei, pornind de la trei repere intercondiţionate: obiectivele lecţiei, conţinuturi şi strategii didactice şi strategii de evaluare.
Este destinată cadrelor didactice care predau disciplina şcolară Dezvoltarea personală. Conţinutul şi sarcinile din carte sunt adaptate pentru elevii clasei 1.

 

Donaţie din partea autorilor Noie Rotaru, publicist, Alina Pascaru, profesoară de geografie, LT „Lucian Blaga”, grad didactic superior, Teleneşti, Aurica Munteanu, profesoară de istorie, grad didactic II, IP Gimnaziul „Pavel Bechet”, s. Vadul-Leca, r-nul Teleneşti

noieAutorii Noie Rotaru, Alina Pascaru şi Aurica Munteanu au donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Hai să ne cunoaştem vatra: Mândrul plai Teleneşti,...! : Itinerar literar şi istorico-geografic = Let's get to know our home hearth: Teleneşti - The proud land : (Lyterary and historical-geographical itinerary) = Дiзнаймося вогнище: лаветний край Теленешть,...! : (Лiтературний та iсторико-географiчний маршрут) / Noie Rotaru, Alina Pascaru, Aurica Munteanu ; coordonatori: Victor Capcelea, Valentin Constantinov, Elena Belinschi ; design/coperta/machetare/tehnoredactare: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Indigou Color, 2021.
Conţinutul acestei monografii este axat pe trei aspecte: literatură, istorie şi cel geografic. Bogat în fotografii, studiul prezintă trecutul istoric, printr-o caracterizare a cadrului natural al raionului Teleneşti. Autorii au încercat să elaboreze un itinerar turistic în baza fostelor şi actualelor localităţi din Republica Moldova, România şi Ucraina, unde au fost vilele şi moşiilor familiilor Mavrocordat-Moruzi şi Teodosiu.
Resursa informaţională poate prezenta un mare interes nu numai cadrelor didactice şi elevilor, agenţiilor de turism, antreprenorilor din domeniul turismului, dar şi celor care doresc să cunoască şi orizontul local, în special, băştinaşilor din raionul Teleneşti.

 

Donaţie din partea domnului Petrişor Ionel Dumitrescu, doctor în științe sociale, diplomat, Consulul General al României la Bălți

dimitrescuPetrişor Ionel Dumitrescu, doctor în științe sociale, diplomat, Consulul General al României la Bălți a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Cartea noastră, ediţia a 2-a, ieşită de sub tipar la Iaşi : Vasiliana` 98, 2021, îngrijită de Cătălin Bordeianu ; prefaţă de Petrişor Ionel Dumitrescu. Prima ediţie, la fel, se află în colecţia bibliotecii universitare.
Publicaţia de faţă este o ediţie anastatică, editată în 1936, sub conducerea prefectului de Bălţi, Emanoil Catelly. Pe parcursul a 942 de pagini sunt aşezate cu acribie fragmente ilustrative din istoria, geografia, ocupaţiile agricole, dar şi o aducere-aminte a scrierilor româneşti populare şi culte, începând cu cronicarii, continuând cu generaţia de la 1848, făuritoare şi scriitoare de istorie, până la marii scriitori ai neamului precum: Dimitrie Cantemir, Vasile Cârlova, Andrei Mureşanu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc etc.
Resursa informaţională constituie o mică enciclopedie sătească dedicată tuturor utilizatorilor BŞ USARB interesaţi de anumite aspecte care vizează geografia, istoria, religia, literatura care au marcat spaţiul dintre Prut şi Nistru.