28-01-2022

DONAŢII DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE USARB

Donaţie din partea domnului Eduard Boișteanu, conf. univ., dr. hab., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept Privat

boisteanuEduard Boișteanu, conf. univ., dr. habilitat a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 2 lucrări, în 10 exemplare din domeniul dreptului: Modalităţile contrabandei comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova / E. Boişteanu, Sava Maimescu ; Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept. – Chişinău : Estetini, 2016. – 368 p. – ISBN 978-9975-3095-8-5 şi Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova / E. Boişteanu, Sava Maimescu ; Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Estetini, 2016. – 224 p. – 978-9975-3095-9-2.

În aceste monografii autorul atrage o atenţie sporită problemelor juridice de apreciere şi interpretare a modalităţilor contrabandei comise de făptuitori pe parcursul realizării normelor juridice vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, la fel, sunt puse în discuţie mai multe noţiuni ce ţin de circumstanţele agravante, indicate condiţiile, împrejurările, locurile în care se comit infracţiunile de contrabandă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Sunt recomandate cercetătorilor ştiinţifici din domeniul dreptului vamal şi a activităţii vamale, a dreptului penal, profesorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

Donaţie de la cadrele didactice ale Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB

catedraBiblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o nouă lucrare venită de la membrii Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, USARB: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ediţia a 6-a, 3 decembrie 2021 / comitetul științific: Valentina Prițcan (coordonator) [et al.] ; comitetul de organizare: Tatiana Şova (coordonator) [et al.]. – Bălţi : [S. n.], 2021. – 459 p. – ISBN 978-9975-161-01-5.

Volumul include comunicările participanţilor la conferinţă şi tratează următoarele subiecte: predarea în partenereat în clasa incluzivă, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, dezvoltarea potenţialului creativ la studenţi, formarea competenţei de comunicare în limba engleză la elevii cu cerinţe educaţionale speciale, servicii sociale adresate familiei copiilor cu dizabilităţi, managementul condiţiilor de învăţare pentru o şcoală incluzivă.

Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei.

 

Donaţie din partea domnului Nicolae Leahu, dr., conf. univ., Facultatea de Litere, Catedra de literatura română şi universală

leahu 1leahu 3leahu 4Colecţia Bibliotecii ştiinţifice a fost completată cu 3 publicaţii, oferite în dar de Nicolae Leahu, dr., conf. univ.: Oul didactic : Schiţe pentru un curs de poezie / Nicolae Leahu. - Iaşi : Junimea, 2021. – 246 p. – ISBN 978-973-37-2502-2, Antologia poeziei româneşti din Basarabia (1770-2020) / selecţie, studiu introductiv şi note biobibliografice de Nicolae Leahu ; resonsabil de ediţie: Mircea V. Ciobanu. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 – 407 p. – ISBN 978-9975-85-293-7 şi Antologia poeziei erotice româneşti / selecţie, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, repere cronologice, glosar, dosar de idei, o bibliografie a temei de Nicolae Leahu şi Raisa Leahu. – [Ed. a 2-a]. – Iaşi : Junimea, 2020. – 458 p. – ISBN 978-973-37-2399-8.

Antologiile includ poeme, pline de pasiune sau ironie, melancolie şi nostalgie, furie sau demnitate şi incită cititorul prin „expresivitate, anume farmec al vechimii, un soi de prospeţime naivă a sensibilităţii”. (Ion Pop)

Cadrele didactice, masteranzii, studenţii de la Facultatea de Litere, dar şi utilizatorii interesaţi de poezia postmodernă vor putea solicita aceste volume de poezie şi critică literară în sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice.

 

Donaţie din partea domnului Boris Boincean, dr. hab., prof., cercetător ştiinţific, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiințe ale naturii și agroecologie

boinceanBoris Boincean, dr. hab., prof., cercetător a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Regenerative Agriculture : What`s Missing? What do we still need to know? / editors: David Dent, Boris Boincean. – Cham : Springer, 2021. – XIX, 355 p. – ISBN 978-3-030-72223-4.

Această carte este o abordare transdisciplinară a ceea ce trebuie de realizat pentru a proteja şi îmbunătăţi sistemul alimentar, solul, resursele de apă, habitatul, economia și societatea. Publicaţia readuce principiile clasice ale agronomiei și integrează perspectivele economice, agro-ecologice și sociale, bazându-se pe o bogată experiență în economia politică a sistemului alimentar.

Cadrele didactice, masteranzii studenţii de la Catedra de ştiințe ale naturii și agroecologie vor putea studia din această resursă informaţională în Sala de lectură nr.3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte.

 

Donaţie din partea doamnei Marina Cosumov, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educatie artistică

cosumovMarina Cosumov, dr., conf. univ. a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective : Materialele Conferinţei Ştiinţific-practice Internaţionale, 30-31 octombrie 2020 = Artistic-spiritual education in the context of contemporary education: Achievements, challenges, perspectives : International scientific-practical conference / coordonator: Marina Cosumov ; comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi [et al.] ; colegiul de redacţie: Ion Gagim [et al.]. – Bălţi : [S. n.], 2021. – 273 p. – ISBN 978-9975-3470-8-2.

Comunicările înserate în publicaţie abordează mai multe subiecte: file de istorie ale Catedrei de arte şi educaţie artistică, respiritualizarea educaţiei prin arte, artistismul în epoca modernizării educaţionale, conceptul de învăţare experienţială în educaţia timpurie, specificul activităţii maestrului de concert în Şcoala de muzică.

Resursa informaţională va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de arte şi educaţie artistică, dar şi utilizatorilor interesaţi de educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan.

Această publicaţie poate fi accesată online în Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5399

 

DONATORI PARTICULARI

Donaţie din partea PS Antonie, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei

antoniePS Antonie, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă / Patriarhia Română ; redactori: Nicuşor Deciu, Pr. Bogdan Scorţea, Ştefan Voronca. – Bucureşti : Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2015. – 560 p. – Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă ale Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. –ISBN 978-973-616-446-0.

Prima ediţieie a acestei cărţi a fost publicată în 1952, cu prilejul celei de a 310-a aniversare a Sinodului de la Iaşi, după care, au uramat mai multe ediţii revizuite şi îmbunătăţite (1992, 2000, 2008).

Meritul deosebit al publicaţiei constă în faptul că, sub forma unui cathehism pentru adulţi, explică dreapta credinţă şi dreapta vieţuire ale Bisericii, pe temeiul Sfintelor Scripturi şi al scrierilor Sfinţilor Părinţi.

În speranţa că va fi de mare folos tinerilor, cât şi vârstnicilor, autorii binecuvântează toţi cititorii dornici să cunoască şi să trăiască dreapta credinţă în Hristos, care este arvuna mântuirii şi vieţii veşnice.

 

Donaţie din partea domnului Igor Cereteu, cercetător ştiinţific, conf. univ., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie

cereteuIgor Cereteu, cercetător ştiinţific, conferenţiar universitar, doctor habilitat a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB publicaţia Cartea românească veche în Basarabia : Istorie, circulaţie, valoare documentară, autor Igor Cereteu, editată la Bucureşti : Editura Academiei Române ; Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019 – 545 p. – ISBN 978-973-27-3115-4. –  ISBN 978-606-654-354-5, în colecţia Basarabica / coord.: Victor Spinei, Ionel Cândea. Apare cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi în cadrul parteneriatului cu Academia Română.

Autorul reliefează prinpalele etape ale activităţii tipografiilor din ţările Române, dar, totodată, accentuând şi preocuparea tipografiilor la Chişinău, descrie circulaţia şi itinerariile cărţii româneşti vechi pe teritoriul dintre dintre Prut şi Nistru, prezintă unele evenimente istorice desfăşurate pe teritoriul Moldovei.

Volum valorifică tezaurul de comori bibliofile din bibliotecile publice, private, bisericeşti şi mănăstireşti, reflectând problema tiparului şi cărţii româneşti vechi în istoriografia românească şi străină din primele decenii ale secolului al XIX-lea până în prezent.

 

Donaţie de carte de la Biroul pentru România și Republica Moldova al Fundaţiei Friedrich Naumann, Chişinău

carteaColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu 10 exemplare ale lucrării Cartea neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova, 2021 / Victor Moşneag, Iurie Sanduţa, Victoria Borodin [et al.] ; coordonatori: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; redactor: Viorica Zaharia ; Friedrich Naumann Foundation ; Asociaţia Presei Independente (APi). – Chişinău : [S. n.], 2021. – 70 p. – ISBN 978-9975-87-887-6, care este la cea de a 3-a ediţie şi a deveit o carte de vizită a activităţii economice în Republica Moldova.

Cartea include cazuri de la diferite niveluri ale administraţiei publice din Republica Moldova. Sunt prezentate 8 investigaţii jurnalistice independente care se referă la instalarea centralelor pe biomasă în instituţii publice, angajări fictive în instituţiile de stat, repartizarea neconformă a locuinţelor sociale şi alte obiecte de interes public.

Se adresează tuturor celor interesaţi de modul în care sunt folosiţi banii publici, adică banii cetăţenilor.

 

Donaţie din partea doamnei Diana Dementieva, dr. în filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău 

dementirvaDiana Dementieva, dr. în filologie a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Caleidoscopul lecturii: Principalele direcţii ale teoriei lecturii din secolul al XX-lea / Diana Dementieva ; consultant ştiinţific: Aliona Grati. – Chişinău : [S. n.], 2021. – 222 p. –– ISBN 978-9975-46-551-9.

Studiul de faţă vizează evoluţia lecturii în calitatea sa de fenomen social, cultural şi literar şi este dedicat teoriei lecturii, mai exact, direcţiilor, denumirilor şi feţelor teoretice pe care le-a căpătat această mişcare de interpretare şi analiză a textului literar.

Va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere.