13-12-2018

forum managerilorÎn cadrul workshopului Lina Mihaluţa, director adjunct,  a trecut în revistă cele mai importante evenimente profesionale la sfârşit de an 2018 şi priorităţile 2019: Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) al RM, Regulamente - cadru în susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci.

Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor, care s-a desfăşurat la 5 decembrie 2018 la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, a stabilit prioritățile profesionale ale anului 2019 şi a declarat ANUL 2019: Anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate. Sub acest aspect bibliotecile își vor mobiliza toate resursele și forțele pentru a demonstra importanța și impactul bibliotecii asupra dezvoltării la nivel de persoană, comunitate și societate.

De asemenea, a fost lansată Declaraţia Forumului în care se menţionează că “Anul 2019 se anunță a fi unul de o mare semnificație, dat fiind faptul că întreaga activitate bibliotecară urmează a fi reorganizată în conformitate cu noua lege a salarizării în sectorul bugetar, noua lege cu privire la biblioteci, noul cadru de reglementare necesar pentru aplicarea legii etc. În aceste condiții comunitatea bibliotecară va avea nevoie de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, organelor de administrație publică centrală și locală, pentru a rezolva problemele inerente schimbărilor și, în același timp, pentru a asigura dezvoltarea bibliotecilor. Se solicită administrației publice centrale și locale, fondatorilor, bibliotecilor și altor părți interesate să țină cont și să se implice în implementarea următoarelor proiecte și activități: instituirea pe lângă Ministerul Educației, Cercetării și Dezvoltării a unui Fond de Dezvoltare a Bibliotecilor; susținerea învățământului de specialitate; susținerea formării profesionale continue; susținerea Programului Național de Promovare a Lecturii.

Impactul Forumului Managerilor din cadrul SNB fiind încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor pentru asigurarea funcționalității eficiente a cadrului legal și strategic etc.

Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN) a avut în programul său aprobarea a şase Regulamente cadru pentru susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci : Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci şi modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice; Regulament privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor; Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice; Regulament privind serviciile prestate de bibliotecile publice; Regulament privind evaluarea bibliotecilor publice; Codul deontologic al bibliotecarului.

Una din priorităţile anului 2019, discutată în cadrul Forumului, este implementarea noului cadru de reglementare în biblioteci. Asigurarea funcționării eficiente a bibliotecii prin elaborarea, implementarea și promovarea (pentru aprobare, informare, cunoaștere de către personal, fondator, membri ai comunității etc.) a documentelor instituționale: documente de organizare, directive; documente ştiinţifico-metodologice; documente normative; documente tehnologice. Urmează mobilizarea tuturor eforturilor bibliotecarilor pentru realizarea acestor obiective, mai ales în contextul Noii legi cu privire la salarizare când bibliotecile vor fi evaluate conform noului Regulament de evaluare pentru stabilirea noilor categorii.

Dna director adjunct a prezentat revista Magazin Bibliologic, nr. 1-2, 2018 , în care sunt publicate articole ale bibliotecarilor universitari: Ababii, Lilia, Mihaluţa, Lina. Biblioteca şi noile modaliăţi de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor, Cristian, Elena. Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în Biblioteca Ştiinţifică USARB ; Staver, Mihaela. Repozitoriile instituționale – componentă esențială în sistemul de comunicare științifică.

De asemenea, Dna Lina Mihaluţa a relatat despre organizarea Atelierului Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova la care a participat Dl Anatol VIDRAŞCU, Director General al Grupului Editorial LITERA care a donat Bibliotecii Ştiinţifice Noul Dicţionar Universal al Limbii Române, autori: Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, editori Anatol Vidraşcu ş.a., ed. a 5-a, revăzută, Bucureşti : Litera, 2017, pentru care aducem sincere mulţumiri. Editura Litera a adus noi apariţii editoriale ale anului 2018, care au văzut lumina tiparului cu prilejul Centenarului Marii Uniri a Românilor pentru a fi achiziţionate de doritori, participanţi la Atelierul Profesional precum şi studenţi, cadre didactice USARB.

Foto