DESPRE NOI

     Revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării Confluenţe Bibliologice, editată de Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) a fost întemeiată în anul 2005, cu prilejul aniversării a 60–a Bibliotecii şi Universităţii. Apare trimestrial. Director de publicaţie: Elena Harconiţa, director BS USARB; redactor-şef (2005-2010) - Anatol Moraru, conferenţiar universitar; în colegiul de redacţie: Lina MIHALUŢA, director-adjunct BS USARB, Valentina TOPALO, şef CD al ONU, şef Centru Manifestări Culturale, Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate Editorială, Elena STRATAN, şef Serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate, Alexe RĂU, directorul general al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, Silvia GHINCULOV, dr. în ştiinţe economice, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Radu MOŢOC, inginer, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri" din Galaţi, Maria ŞLEAHTIŢCHI, dr. în ştiiinţe filologice, conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova, Nicolae ENCIU, dr. hab. în ştiinţe istorice, conf. univ. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
     Grupul ţintă: colegii bibliotecari din ţară şi străinătate, comunitatea academică şi profesională, utilizatorii on-line.
Publicarea în revistă nu necesită taxe speciale. Textul integral al fiecărui articol este disponibil în mod gratuit pentru toţi cititorii.
     Revista este un instrument de informare, de promovare a activităţii Bibliotecii, a priorităţilor
        •   Formare intelectuală
        •   Publicarea materialelor despre succesele profesionale şi performanţele obţinute
        •   Noutăţile vieţii bibliotecare
        •   Experienţe de calitate
     În revistă sînt prezentate aspecte importante din activitatea Bibliotecii Ştiinţifice, consemnate principalele evenimente biblioteconomice, ştiinţifice şi culturale prin articole, eseuri, sinteze, recenzii, sondaje, studii, interviuri în următoarele rubrici: Editorial, Cartea de vizită, Bibliomesager, Galeria personalităţilor, Oportunităţi moderne, Dialog continuu, Simetrii, Sărbători pentru suflet, Formare profesională, Strategii ale colaborării, Filmul colecţiei, Lecturi jubiliare, Pagini de istorie, Raftul de sus, Vitrina literară, Omagieri, În grădina (H)UMORULUI, Musafirii Bibliotecii. Titlul fiecărui articol şi abstractul sînt traduse în limba engleză.
     Este o publicaţie realizată, în cea mai mare parte, de angajaţii Bibliotecii universitare, dar şi prin implicaţiile colaboratorilor externi: dr. Maria Şleahtiţchi, dr. habilitat Nicolae Enciu, inginer R. Moţoc, dr. Alexe Rău, Ludmila Costin, dr. Nelly Ţurcan, dr. Silvia Ghinculov, dr. Alexandru Budişteanu, dr. Anna Sofroni, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, drd. Natalia Cheradi, Iulia Tătărescu, Tatiana Ambroci, Letiţia Buruiană, Valentina Oneţ, Preot Vasile Secrieru.
     Se remarcă prin larga deschidere spre valorile profesiei, prin „tendinţa bibliotecarilor de la „A. Russo” de a transforma instituţia lor într-un loc de convergenţă a celor mai avansate idei bibliologice bălţene, naţionale şi internaţionale, lucru care le stă în puteri şi le reuşeşte” (Alexe Rău).

Format: tipărit şi electronic pe site-ul Bibliotecii http://libruniv.usarb.md

 

Recomandări pentru autori

Articolele al căror conţinut se înscrie în aria revistei vor fi expediate redacţiei, prin e-mail, ca fişier ataşat, la adresa: elena.harconita@mail.ru

Articolele vor fi redactate în Word 2007, A4, margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, antet 1.27 cm, subsol 1.27 cm. Font: Arial, mărimea 11. Spaţiere la un rând.

Lucrarea trebuie să fie complet editată folosind fontul Arial, în conformitate cu:

Referinţele vor fi plasate la sfârşitul lucrării, două „enter” în jos, în ordinea alfabetică a numelui primului autor sau a titlului. Vor fi numerotate şi vor conţine toate resursele utilizate în text. Asiguraţi-vă că fiecare referinţă citată în text este, de asemenea, prezentă în lista de referinţă (şi viceversa).