24-05-2022

DONAŢII DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE USARB

Donaţie din partea doamnei Angela Bejan, dr., lector univ., Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației

bejan a 1Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit cu o nouă donaţie de carte oferită, cu generozitate, de către Angela Bejan, lector univ., dr.: Instruirea la distanţă în gimnaziu: Indicaţii metodice cu aplicaţii la Limba şi literatura română / Maria Şorunga, Angela Bejan. – Bălţi : [S. n.], 2022. – 90 p. – ISBN 978-9975-161-08-4.

Lucrarea de faţă este axată pe monitorizarea activităţii instituţionale la distanţă în timp de pandemie. Este abordat nivelul de pregătire al cadrelor didactice pentru instruirea la distanţă. Sunt prezentate instrumentele educaţionale utilizate în cadrul instruirii la distanţă, posibilităţile educaţionale realizate prin intermediul tehnologiilor, modalităţile de utilizare a instrumentelor digitale interactive în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română.

 

Donaţie din partea doamnei Ludmila Cotos, conf. univ.,dr. în pedagogie, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte Catedra de ştiințe ale educației

cotos 1Ludmila Cotos, lector univ., dr. în pedagogie a donat Bibliotecii Ştiinţifice 5 exemplare ale lucrării Managementul inovaţiilor în educaţie : Ghid metodic pentru cadrele manageriale şi didactice / Tatiana Şova (coordonator), Veronica Rusov, Ludmila Cotos ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : [S. n.], 2019. – 100 p. – ISBN 978-9975-3369-6-3.

Acest ghid metodic include 10 ateliere. Este abordat complex fenomenul pedagogic al transferului inovaţional, accentul fiind pus pe condiţiile ce determină succesul procesului inovaţional.

Autorii speră că lucrarea va eficientiza calitatea implementării inovaţiilor în educaţie, va contribui la dezvoltarea comportamentelor pedagogice echilibrate emoţional şi va conduce la crearea unei culturi a inovării în instituţiile de învăţământ.

Această publicaţie poate fi accesată online în Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5076.

 

DONATORI PARTICULARI

Donaţie din partea domnului Sergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific, Chişinău

mironSergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări din domeniul matematicii Trigonometria absolută / Sergiu Miron, Mariana Odobescu, Ana Prisac. – Chişinău : [S. n.], 2022. – 48 p. – ISBN 978-9975-63-403-8 şi Definiţia numărului  şi trigonometria modernă / Sergiu Miron. – Ed. a 3-a. – Chişinău : [S. n.], 2022. – 50 p. – ISBN 978-9975-63-403-8.

Volumele date cuprind informaţii esenţiale în baza cărora sunt rezolvate problemele în trigonometrie ce ţin de: mulţimea numerelor raţionale, mulţimea numerelor întregi, gradul trigonometric, lungimea cercului şi a arcelor de cerc, transformarea produselor în sume, intervalele de monotonie şi de convexitate ale funcţiilor sinus şi cosinus, funcţiile trigonometrice inverse.

Cadrele didactice, masteranzii şi studenţii de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, cât şi liceenii, pot aplica exerciţiile date la pregătirea temelor.

 

Donaţie din partea doamnei Ludmila Poleanskaia, Bălţi

poleanscaiaLudmila Poleanskaia, locuitoare a oraşului Bălţi, a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de carte în limba germană. Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană, devenind un suport informaţional important în învăţarea limbii germane, dar şi în însușirea anumitor abilități, care pot spori calitatea vieții personale și profesionale.

Resursele informaţionale vor putea fi consultate în Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine.

 

Donaţie de la Biblioteca Municipală Eugeniu Coşeriu, Bălţi

coseriu bibColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu 2 lucrări, primite în dar din partea bibliotecarilor de la Biblioteca Municipală Eugeniu Coşeriu, Bălţi.

Prima publicaţie Eugeniu Coşeriu pe drum de ţară şi studii bălţene, genial lingvist pe plan internaţional : Culegere de comunicări şi reflecţii de la Conferinţa internaţională, consacrată aniversării a 100 de ani de la naşterea lingvistului Eugeniu Coşeriu / Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi ; ediţie îngrijită de Elena Belinschi ; Micaela Ţaulean, Elena Serjantu. – Bălţi : [S. n.], 2021. – 124 p. : fot. – ISBN 978-9975-3309-9-2, este dedicată lingvistului român din exil, membru de onoare al Academiei Române, Eugeniu Coşeriu.

Cea de a doua resursă informaţională, Mihai Volontir, rol cu rol şi o viaţă de om : Biobibliografie / Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi ; alcătuitor: Svetlana Boico ; redactori: Ludmila Ouş, [et al.]. – Bălţi : [S. n.], 2021. – 216 p. : fot. – ISBN 978-9975-3309-8-5, pune în lumină viaţa şi activitatea artistică a actorului, regizorului şi interpretului de muzică, care a încântat mii de spectatori şi telespectatori, Mihai Volontir.

Istoriile de succes şi muncă asiduă ale acestor două mari personalităţi, vor putea fi lecturate în incinta Bibliotecii Ştiinţifice USARB de către utilizatorii curioşi de a afla crâmpeie din viaţa şi activitatea lingvistică şi artistică.

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Gribincea, dr., conf. univ., şef catedră Relații Internaționale și Științe Socioumane, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chişinău

gribinceaTatiana Gribincea, dr., conf. univ. a donat Bibliotecii Ştiinţifice 5 exemplare ale lucrării  «ЕС для сельской Молдовы» - истории успеха и возможности в рамках помощи Европейского Союза для развития сельских населенных пунктов Республики Молдова. – [S. l. : s. n.], [2021?]. – 43 p. : фот.

Acestă publicaţie relevă activitatea antreprenorială din Republica Moldova. Sunt prezentate oportunităţi existente pentru dezvoltarea personală şi profesională, rolul antreprenoriatului în economia națională, posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova şi istorii de succes ale antreprenorilor.

Va fi de real folos pentru toţi utilizatorii care, în viitor, doresc să se încadreze în această ramură de activitate.

 

Donaţie de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău

bnrmBibliotecarii de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova au oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB un nou lot de carte.

Publicaţia în serie Magazin bibliologic, nr. 3-4, 2021, nr. 1-2. 2022 cuprinde articole ce tratează următoarele subiecte: impactul pandemiei Covid-19 asupra activităţii bibliotecilor din RM, învăţarea pe tot parcursul vieţii, codul deontologic al bibliotecarului din RM, reflecţii despre importanţa, actualitatea şi impactul lecturii în societate.

Regăsim aici articolele colegelor noastre Mihaela Staver – Incluziunea digitală a bibliotecarilor din învăţământ: forme şi metode moderne şi Valentina Topalo – Capitalul educaţional şi cultural al Bibliotecii Ştiinţifice bălţene pe timp de pandemie.

Lucrarea Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării în Republica Moldova : Documente în sprijinul activităţii bibliotecilor. Vol. 2 : 2018-2020 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; alcătuitori: Ecaterina Dmitric, Natalia Ghimpu ; coordonare: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci. – Chişinău : BNRM, 2020. – 364 p. : tab. – ISBN 978-9975-3096-7-7. – ISBN 978-9975-3425-4-4 în care sunt stipulate: Decrete ale Preşedintelui RM, legi, hotărâri ale Parlamentului RM, Hotărâri ale Guvernului, Documente ale Consiliului Biblioteconomic Naţional, Documente strategice, de reglementare şi normative ale centrelor biblioteconomice departamentale, Documente ale asociaţiilor profesionale, reprezintă un act pentru întreaga comunicate bibliotecară.

Aceste publicaţii sunt binevenite bibliotecarilor BŞ USARB, pentru a fi la curent cu noutăţile din domeniul biblioteconomic.