29-06-2022

DONAŢII DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE USARB

Donaţie de la Secţia Nord a Academei de Ştiinţe a Moldovei

sectia nordMembrii Secţiei Nord a Academei de Ştiinţe a Moldovei au oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (6 ; 2022 ; Bălţi). Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, Ediţia a 6-a, 20-21 mai 2022, Bălţi / coordonator: Valeriu Capcelea ; colegiul redacţional: Valeriu Capcelea [et al.]. – Bălţi : [S. n.], 2022. – 540 p. : tab., il., fig. – Antetit.: Secţia Teritorială Nord a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Zona Economică Liberă Bălţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – ISBN 978-9975-3465-5-9.

Cercetările incluse în acest volum sunt scrise în limbile: română, rusă, engleză şi abordează următoarele subiecte: viţa-de-vie şi simbolistica monedelor comemorative ale Republicii Moldova, soiuri performante de plante medicinale şi aromatice pentru sectorul agrar, activităţi privind implementarea managementul raţional al solurilor în contextul dezvoltării durabile, impactul turismului asupra unor componente naturale şi sociale din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Publicaţia va fi un suport informaţional pentru cadrele didactice, masteranzii şi studenţii de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie.

 

Donaţie de carte de la Catedra de Ştiinţe economice

catedra ecColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost îmbogăţită cu 3 exemplare ale lucrării Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în Uniunea Europeană, conferinţă ştiinţifică internaţională ; 2020 ; Bălţi). Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în Uniunea Europeană : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, dedicată aniversării a 25 ani ai învăţământului economic la USAB, Bălţi, 27-28 noiembrie, 2022 / Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe economice ; redactor responsabil: Carolina Tcaci ; colegiul de redacţie: Leonid Babii [et al.]. – Iaşi : Pim, 2022. – 192 p. – ISBN 978-606-13-6901-0, venite din partea cadrelor didactice de la Catedra de Ştiinţe economice.

Comunicările din acest volum abordează mai multe aspecte: comerţul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fundamentele teoretice şi conceptualizarea managementului crizelor sistemelor socio-economice, menţinerea angajaţilor la întreprindere din perspectiva marketingului, problematica şi evoluţia salariului ca element al pieţei muncii.

Resursa informaţională va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Catedra de Ştiinţe economice.

 

Donaţie din partea doamnei Carolina Tcaci, conf. univ., dr. în ştiinţe economice la specialitatea Economie şi management, Catedra de Științe Economice

tcaciCarolina Tcaci, conf. univ., dr. în ştiinţe economice a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Инвестиционный менеджмент : краткий обзор лекций и методическое пособие для практических работ : для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и банки», «Бизнес и администрирование» / А. Г. Тимуш, К. К. Ткач. – Яссы : PIM, 2022 – 90 p. – ISBN 978-606-13-6879-2.

Această publicaţie pune în lumină unele aspecte specifice managementului investițiilor, sistemele şi metodele de evaluare a eficacității proiectelor de investiții, compararea proiectelor de investiţii în termeni de inflaţie. Capitolul al 4-lea include teste de evaluare, modele de probleme, exerciţii şi lucrări practice la tema respectivă.

Este binevenită cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Catedra de Științe Economice.

 

DONATORI PARTICULARI

Donaţie din partea autorului Ion Găluşcă, Hânceşti

galuscaIon Găluşcă, autor, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB  2 publicaţii dedicate activităţii pedagogilor în şcoală: Anonimatul solar / Ion Găluşcă. – Chişinău : Pontos, 2018. – 351 p. – ISBN 978-9975-51-916-8 şi Pedagogia între Cer și Pământ / Ion Găluşcă. – Chişinău : Pontos, 2020. – 344 p. : fot. – ISBN 978-9975-72-498-2.

Resursele informaţionale reflectă atitudinea autorului pentru tot ce înseamnă școală, elevi, pedagogi. Sunt reliefate nuanţele fine ale profesiei, care are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt ce implică nu doar cunoștințe și competențe, ci și aptitudini, valori, într-un cuvânt o conștiință profesională.

Aceste cărţi, pline de bunăvoință, sunt despre elevi şi pentru elevi, pedagogi și pentru întreaga comunitate.

 

Donaţie de la editura Artes a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, Iaşi

artesa 1artesaColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost îmbogăţită cu un set de carte ce include 15 exemplare resurse informaţionale şi 3 exemplare publicaţii seriale, oferite în dar de editura Artes a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Publicaţiile respective abordează dimensiunile interculturale în domeniile culturii şi educaţiei artistice, educaţia în spiritul drepturilor omului, reforma sistemului educativ, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural, prezentă contribuţia rromilor la muzica clasică europeană.

Vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educatie artistică. Setul de carte va fi localizat în sî3 Documente Muzicale.

 

Donaţie din partea domnului Victor Ghilaş, dr. hab., conf. univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Chişinău

ghilasColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu lucrarea „Gheorghe Mustea. Faţete ale identităţii creatoare : Materialele mesei rotunde aniversare Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea - 70 de ani de la naştere”, Chişinău, 6 mai 2021 / responsabil de ediţie: Victor Ghilaş ; selecţia textelor: Violina Galaicu. – Chişinău : UNU, 2021. – 192 p. : fot., n. muz. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – ISBN 978-9975-3521-6-1 dedicată compozitorului, dirijorului, academicianului Gheorghe Mustea, ajuns la celebrarea celor 70 de primăveri.

În paginile lucrării se reliefează portretul de creaţie, specificul stilului componistic, muzica netradiţională, cântecul de estradă în creaţia compozitorului, aportul lui Gheorghe Mustea la edificarea şcolii componistice basarabene la confluenţa mileniilor.

Va fi un suport informaţional util pentru cadrele didactice, masteranzii şi studenţii de la Catedra de arte şi educaţie artistică.