METODOLOGIA
de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori

Aprobată în Consiliul Administrativ

I. Dispoziţii generale
   Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modalităţile de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatorii bibliotecii.
  Art. 2. Recuperarea fizica a publicaţiilor pierdute de cărte utilizatori se face conform Legii cu privire la biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017, Capitolul VI, Drepturile şi Obligaţiile utilizatorului, art. 38-39, Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică USARB.
   Art. 3. La fixarea gradului de recuperare se ţine cont, în principal, de interesul instituţiei pentru păstrarea fondului documentar şi a întregului patrimoniu material de care dispune, de valoarea informaţională a documentelor, numărul de exemplare existent în evidenţă, vechimea acestora, uzura fizică şi morală.

 II. Recuperarea documentelor pierdute
   Art. 4. Pierderea documentelor de bibliotecă atrage după sine recuperarea fizică a documentului cu:
    a) un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus, ori o ediţie nouă a aceluiaşi document, un exemplar conform profilului de studiu în Universitate.
   b) un exemplar reprografiat în aceleaşi condiţii cu documentul respectiv (dimensiuni, legare, color/alb-negru etc.), cu permisiunea directorului bibliotecii, dacă se constată că documentul nu poate fi procurat .
   c) cărţi unicate, cărţile de patrimoniu, ediţiile bibliofile şi ediţiile princeps, precum şi cărţile cu autograf, documentele din colecţia de carte rară se recuperează fizic cu documentele rare, deosebit de valoroase, care prezintă un interes aparte pentru cultură, documente bibliofile de unicat - cărți editate până la 1850 şi manuscrise, documente dintre 1851 şi 1960 care au intrat în istoria literaturii şi culturii naționale şi universale, precum şi cele de după 1960 având o prezentare grafică deosebită sau apărute cu prilejul unor jubilee, tipărituri cu dedicațiile şi autografele autentice ale autorilor (LEGE cu privire la biblioteci, 2017, Capitolul V, Patrimoniul de bibliotecă, art. 31)

III. Recuperarea documentelor deteriorate de utilizatori
  Art. 5. Deteriorarea documentelor (subliniere, notare pe text, decuparea, desfacerea, dezlipirea, inclusiv a barcodei, sustragerea de pagini) se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la serviciile Bibliotecii pe o perioadă de la 1 la 6 luni. Utilizatorul va recondiţiona documentul deteriorat pe contul personal sau îl va înlocui cu unul identic conform Art. 5.
  Art. 6. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului Bibliotecii se sancţionează cu amenda de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice (Art. 73, (2), Codul contravenţional al Republicii Moldova )
   Art. 7. Sustragerea documentelor de bibliotecă este sancţionată cu retragerea necondiţionată a Permisului de intrare şi anunţarea decanatelor şi rectoratului.

IV. Dispoziţii finale
   Art. 8. Distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizator se sancționează conform legislației în vigoare. Toţi cei care distrug sau pierd documentele bibliotecii sunt preîntîmpinaţi sau în unele cazuri pierd chiar dreptul de a beneficia de serviciile Bibliotecii.
   Art. 9. În Bibliotecă funcţionează o comisie de evaluare (în corespundere cu actele în vigoare) a documentelor, constituită prin decizia directorului bibliotecii, se ţine un Registru de Recuperare a documentelor pierdute ori deteriorate de utilizatori.
   Art. 10. Documentele achiziţionate pe această cale sunt integrate în circuitul informational oferit de Bibliotecă.