REGULAMENTUL
PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE
CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A CITITORILOR
ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie proces-verbal nr.13 din 16.02.2015

I.    DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență: Evidența cititori este elaborate în vederea implementării în cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare USARB) a prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, a Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului de organizare şi fucţionare BŞ USARB, Regulamentului privind drepturile și obligațiile utilizatorului Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Codului deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, Declaraţiei IFLA de la Glasgow privind bibliotecile, serviciile de informare şi libertatea Intelectuală.

1.2 Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor BŞ USARB în cadrul sistemului de evidenţă: Evidența cititorilor

II. SCOPUL

2.1 Scopul prelucrării informațiilor cu caracter personal în sistemul de evidență: Evidența cititorilor constă în asigurarea înregistrării informațiilor, referitoare la înmatriculare şi angajare în Baza de date Cititor, Modulul Circulaţie, Înregistrare Cititor.

2.2 În cadrul sistemului de evidență: Evidența cititorilor sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • numele, prenumele;
 • IDNP;
 • semnătura;
 • numărul de telefon/fax;
 • numărul de telefon mobil;
 • adresa (domiciliului/reşedinţei);
 • adresa e-mail;
 • profesia şi/sau locul de muncă;
 • imaginea

2.3  Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • Înregistrarea utilizatorilor în Baza de date Cititor, Modulul Circulaţie; Înregistrare Cititor;
 • Realizarea Programului Nou lUtilizator prin organizarea acţiunilor de integrare a studenţilor în comunitatea utilizatorilor, promovarea imaginii Bibliotecii prin colecţiile, serviciile şi produsele oferite (colectarea listelor studenţilor, masteranzilor ce includ date personale: nume, prenume, adresa domiciliu, adresa e-mail, telefon fix, telefon mobil);
 • Eliberarea Permisului de intrare în Biblioteca Ştiinţifică USARB;
 • Completarea Fişei cititorului în Biroul Săli de împrumut, ce include nume, prenume, număr de telefon fix, număr de telefon mobil, adresa domiciliu, adresa e-maill, profesia, semnătura;
 • Anunţarea utilizatorilor prin mesaje e-mail, SMS privind apropierea termenului de expirare a împrumutului, expirarea împrumutului, sosirea documentelor solicitate;
 • Oferirea informaţiilor tuturor utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori ai serviciului prin e-mail, SMS, telefon sau fizic la catedra de deservire, urmărindu-se satisfacerea exhaustivă a solicitărilor utilizatorilor;
 • Desfăşurarea unor sondaje (Compartimentul Cercetare ştiinţifică) pentru a identifica nevoile și cerințele utilizatorilor privind serviciile oferite și dezvoltarea unor servicii noi;
 • Gestionarea tuturor schimbărilor în situaţia utilizatorilor în Modulul Circulaţie în urma ordinelor Rectoratului;
 • Utilizarea programului USB Agent Ordine;
 • Conexiunea cu Baza Universitară a studenţilor şi masteranzilor USARB prin Intranet;
 • Ţinerea evidenţei oportune a utilizatorilor în programul de Statistică BŞ USARB;
 • Redactarea Bazei de date Cititorul, Modulul Circulaţie;
 • Eliberarea Bonurilor de achitare pentru Permise de Intare; reînregistrarea anuală pentru utilizatorii externi; cercetări bibliografice la cerere efectuate de bibliotecari în cataloagele bibliotecii, Internet, biblioteci / instituţii informaţionale, baze de date; cercetări în baze de date full text; deteriorarea barcodei documentelor din colecţia Bibliotecii; imprimarea pe hîrtie a nformaţiilor din Internet, baze de date; redactarea listelor bibliografice teze de licenţă, master, doctorat; scanarea informaţiilor / imaginilor din patrimonial Bibliotecii; selectarea, copierea, înregistrarea creaţiilor musicale pe CD, DVD cu şi fără selectarea surselor; selectarea / copierea informaţiilor din Internet, baze de date pe CD, DVD; înregistrarea cursurilor de studiere a limbilor străine pe CD, DVD; xerocopiere;
 • Colectarea datelor cu caracter personal pentru crearea Fişierului de Autoritate (vedete de subiect, autori persoane fizice (cadre didactice / bibliotecari));
 • Elaborarea şi editarea lucrărilor bibliografice în colecţiile: Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Doctor Honoris Cauza, Bibliographia Universitas, Vestigia Semper Adora;
 • Realizarea cercetărilor bibliografice, acoperirea informaţională a temelor de cercetare ştiinţifică, diseminarea informaţiei personalizate la cerere pentru profesorii universitari prin poşta electronică;
 • Asigurarea transferului de informaţii şi referinţe prin e-mail personal conducerii în regim SDC (Servirea Diferenţiată a Conducerii) şi profesorilor în regim DSI (Difuzarea Selectivă a Informaţiilor) inclusiv on-line;
 • Exercitarea funcţiei de Agenţie bibliografică universitară, atribuirea indicelui CZU lucrărilor de masterat şi articolelor ştiinţifice;
 • Gestionarea serviciului de referinţe prin e-mail Întreabă bibliotecarul pe site-ul Bibliotecii.

2.4 Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de către responsabilii din cadrul BŞ USARB astfel, încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor anula, în funcție de suportul pe care au fost efectuate.

2.5  Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în sistemului de evidență: Evidența cititorilor în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă.

III. LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ: EVIDENȚA CITITORILOR
3.1 Datele cu caracter personal conținute în sistemul de evidență: Evidența cititorilor în cadrul BŞ USARB se prelucrează și se stochează:

 • în format electronic - Software ALEPH, care este instalat la computerele tuturor salariaților din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB;
 • pe suport de hârtie (listele).

3.2 Mentenanța softului ALEPH este realizată de către angajații Centrului de Informatizare din cadrul BŞ USARB.
3.3  Prelucrarea informațiilor în sistemul de evidență: Evidența cititorilor pe suport de hârtie este structurată după criteriul „liste cititori”, fiind păstrate în dulapuri, care sunt amplasate fizic în sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică din cadrul BŞ USARB.

IV.    DURATA DE STOCARE
4.1  Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență: Evidența cititorilor se efectuează pe perioada anilor de studii a studenţilor şi activității angajaților USARB (din momentul semnării contractului individual de muncă până la finalizarea efectuării acțiunilor prevăzute de actele legislative în cazul încetării raporturilor de muncă). După absolvirea Facultăţilor, încetarea raporturilor de muncă, datele cu caracter personal se păstrează timp de 3 ani.

V.    DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI PERSOANELOR VIZATE
5.1 USARB, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal a tuturor utilizatorilor Bibliotecii;
5.2 În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: la informare, de acces la date, de intervenție, de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-I vizează, precum și dreptul de a se adresa în justiție
5.3  Persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau prelucrare a informațiilor din sistemul de evidență Evidența cititorilor vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal.
5.4 Acordarea dreptului de acces a angajaților la informațiile ce-I vizează se efectuează doar prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al rectorului USARB, directorului BŞ USARB. Informațiile furnizatevor fi acordate astfel, încît să nu prejudicieze drepturile terţilor. Persoanele care solicită date cu caracter personal trebuie să indice scopul solicitării, precum și perioada concretă pentru care solicită informațiile.

VI.    MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ: EVIDENȚA CITITORILOR
6.1  Măsurile generale de administrare a securităţii informaţionale:
6.1.1  La terminarea sesiunilor de lucru, computerele şi imprimantele se deconectează de la rețeaua electrică;
6.1.2  Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informaţiei preluate din sistemul de evidență: Evidența cititorilor este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate;
6.2 Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidență: Evidența cititorilor, se înfăptuiesc ţinând cont de necesitatea asigurării confidenţialităţii și integrității acestora, prin protecţie în formă manuală, electronic;
6.3  Accesul la sistemul de evidență: Evidența cititorilor este restricţionat, fiind permis doar persoanelor care au autorizaţia necesară şi doar în timpul orelor de program.;
6.4 Amplasarea sistemului de evidență: Evidența cititorilor răspunde necesităţii asigurării securităţii acestora contra accesului nesancţionat, furturilor, incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri.

VII.   IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ CITITORILOR
7.1  Toţi angajații cu drepturi de acces beneficiază de o instruire iniţială în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
7.2  Orice activitate de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terţi este documentată şi supusă unei analize riguroase în prealabil privind scopul și temeiul legal a intențiilor de dezvăluire a unui anumit volum de date cu caracter personal;
7.3  Orice încălcare a securităţii în ceea ce priveşte sistemul de evidență: Evidența cititorilor este supusă documentării, iar persoana responsabilă de realizarea politicii de securitate este informată în legătură cu acest lucru cât de urgent posibil;
7.4  Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sunt informaţi despre faptul că folosirea sistemului de evidență a cititorilor este controlată şi că folosirea neautorizată a acestora este sancționată în conformitate cu legislaţia civilă, contravențională și penală.

VIII.    DISPOZIŢII FINALE
8.1  Prezentul Regulament este revizuit şi ulterior aprobat de către Consiliul administrativ al BŞ USARB, Consiliul de Administrație a USARB periodic, însă cel puțin o dată în an, precum și la necesitate;
8.2  Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare;
8.3  Regulamentul este adus la cunoştinţa angajaților contra semnăturii;
8.4  Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.