REGULAMENT
PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

1. ACCESUL UTILIZATORILOR ÎN BIBLIOTECĂ

Biblioteca Ştiinţifică, ca parte integrantă a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, îndeplineşte misiunea de asigurare informaţională şi documentară a procesului educaţional şi ştiinţific, facilitând accesul la informaţii prin crearea condiţiilor şi a instrumentelor bibliografice adecvate, prin formarea culturii informaţiei a utilizatorului.

 • Accesul în bibliotecă se face în baza Permisului de intrare prevăzut cu un cod de bare personal. Eliberarea Permisului şi a duplicatului se face contra plată la sala de Împrumut nr.1, Biroul Informaţii. Evidenţă, Permise, în baza Ordinului de înmatriculare / angajare, fotografiei ¾, carnetului de student, buletinului de identitate, certificatului de la cursul de reciclare.
 • Categoriile de utilizatori:
  • Utilizatori specifici - membrii comunităţii universitare: studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul profesoral-didactic, cercetători, personal auxiliar, elevi ai Colegiului „Ion Creangă” din cadrul USARB.
  • Utilizatori nespecifici - studenţi ai instituţiilor superioare de învăţământ de stat din Republica Moldova, România, Rusia, învăţători din raioanele de Nord, elevi (cu un grad înalt de însuşită) din clasele superioare a liceelor din municipiul Bălţi, Liceului  Teoretic Republican „Ion Creangă” în condiţiiile stabilite de fondator (perfectarea cererii de înscriere pe numele directorului Bibliotecii, înscrierea şi reînregistrarea anuală contra plată, accesul la colecţii numai în săli de lectură fără dreptul de împrumut a documentelor la domiciliu).
  Nota: Studenţii anului I, până la primirea Permiselor de intrare, au acces în Bibliotecă timp de o lună în baza buletinului de identitate conform ordinului de înmatriculare la studii.
 • La primirea Permisului de intrare persoana ia act de regulile de acces la colecţii şi infrastructura informaţională, regulile de comportament în spaţiile Bibliotecii, confirmând contra semnătură obligaţia de a le respecta.
 • Studenţii anului I primesc Permisul de intrare în lunile septembrie - octombrie conform unui grafic stabilit după excursiile ghidate de bibliotecarii-responsabili de relaţiile cu facultatea prin spaţiile Bibliotecii.
 • Permisul de intrare este valabil pe toată durata anilor de studii, prelungirea termenului de utilizare efectuându-se prin înregistrarea respectivă în baza de date Utilizatorul, în condiţia absenţei oricăror încălcări regulamentare.
 • Permisul nu este transmisibil.
 • În cazul pierderii Permisului de intrare utilizatorul depune o cerere în Biroul Informaţii. Evidenţă. Permise. Duplicatul se eliberează contra plată în timp de 5-10 zile.
 • Accesul în Bibliotecă are loc doar după prezentarea, în mod obligatoriu, a Permisului de intrare.

2. REGULI PRIVIND ÎMPRUMUTUL DE DOCUMENTE LA DOMICILIU

  • Publicaţiile din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice se pot împrumuta în următoarele condiţii:
   • Sălile de Împrumut nr. 1 - 4 împrumută cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor, studenţilor, elevilor - până la 15-20 ex.; studenţilor de la Facultatea de Litere – până la 25 – 30 ex.; colaboratorilor 10 -15 ex.; altor categorii - până la 2 ex.
  • Termenul de împrumut pentru un document:
   • un semestru / un an de studiu – literatură didactică şi metodică, dicţionare lingvistice bilingve şi explicative deţinute în număr mare de exemplare;
   • 10 zile - documente foarte solicitate, unicate şi reviste;
   • 20 zile - beletristică ;
   • 30 zile - beletristică pentru lecturi individuale în limbile străine;
   • 30 zile - documente ştiinţifice;
  • Termenul de utilizare a documentului poate fi prelungit de două ori, după care restituirea documentului devine obligatorie.
  • Membrii comunităţii universitare înscrişi la Bibliotecă pot împrumuta publicaţii în condiţiile în care au Permisul de intrare valabil, nu au nici o carte cu termenul de restituire depăşit, nu au penalizări pentru reţineri anterioare.
  • La primirea publicaţiilor utilizatorul este obligat să verifice starea lor, semnalând bibliotecarului orice defecţiuni (lipsa codului de bare, sublinieri, deteriorări), în caz contrar este răspunzător la restituirea lor.

Nu se împrumută: publicaţiile periodice deţinute într-un singur exemplar, unicatele (exclusiv beletristica ce nu face obiectul programului de studiu); documentele AV şi electronice (CD, DVD); documentele din sălile de lectură; publicaţiile provenite prin împrumutul interbibliotecar; lucrările din colecţiile speciale (cărţi rare, cărţi cu autograf, tezele de licenţă, master, doctor, etc.)

3. ACCES ÎN SĂLILE DE LECTURĂ

 • Accesul liber în sălile de lectură, audiere sau vizionare se produce în baza Permisului de intrare, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.
 • În sălile de lectură sunt consultate: documente de referinţă: dicţionare, enciclopedii; manuale, metodici, ghiduri pentru procesul de învăţământ, unicate, cărţi rare, cu autografe; reviste de specialitate si ziare; teze de licenţă, master şi doctor (cu avizul şefului de catedră şi a directorului Bibliotecii), este asigurat accesul la baze de date bibliografice, baze de date naţionale şi străine, site-uri Internet, WI-FI.
 • Pentru obţinerea documentelor din depozitul principal (nu mai mult de 5 unităţi odata), utilizatorul perfectează un Buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat.
 • Pentru audiţii sau vizionări colective, cererea trebuie depusă în prealabil cu 2-3 zile.
 • Documentele utilizate nu se aşează la raft, dar se lasă pe rafturile sau mesele speciale pentru ca mai târziu bibliotecarul să le intercaleze la locul lor.

4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

 • Să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a colecţiilor, de accesare a infrastructurii informaţionale, produselor şi serviciilor Bibliotecii.
 • Să manifeste un comportament decent, să folosească un limbaj civilizat şi să se conformeze cerinţelor Regulamentului privind Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor.
 • Să nu transmită Permisul de intrare altor persoane.
 • Să nu consume în sălile de lectură alimente şi băuturi.
 • La intrarea în sălile de lectură să închidă telefoanele celulare.
 • Folosirea garderobei este obligatorie. Nu se admite intrarea în săli de lectură în paltoane, trenciuri, pardesiuri precum şi cu genţi, serviete, mape.
 • Pentru obţinerea duplicatului să prezinte Fişa de lichidare a împrumutului de publicaţii, cu confirmarea tuturor subdiviziunilor la care a avut drept de împrumut.
 • Să completeze corect şi citeţ, cu toate datele necesare Buletinul de cerere pentru fiecare titlu de carte solicitat.
 • Să verifice la primire starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând eventualele nereguli constatate.
 • Să păstreze documentele împrumutate în stare bună, să nu facă însemnări, sublinieri sau alte deteriorări.
 • Să restituie în aceleaşi condiţii documentele împrumutate.
 • Studenţii, elevii, cadrele didactice sunt obligate să restituie Bibliotecii, la finele anului de studii, toate documentele împrumutate, fapt confirmat de bibliotecar în baza de date Utilizatorul prin înregistrarea Achitat 202_
 • La absolvire, concediere sau exmatriculare studenţii şi elevii, cadrele didactice şi colaboratorii, restituie Bibliotecii documentele împrumutate şi Permisul de intrare, semnează Nota de lichidare, fără de care nu li se va elibera Diploma ori actele personale.
 • Pot împrumuta cărţi pe perioada de vară numai utilizatorii care au înregistrările respective privind achitarea şi nu au restanţe la facultate.
 • Studenţii care se transferă de la o Facultate la alta sau de la secţia cu frecvenţă la zi la secţia cu frecvenţă redusă sunt obligaţi să restituie cărţile împrumutate şi să anunţe despre transferul său în vederea redactării informaţiilor în baza de date şi pe fişa cititorului.
 • Scoaterea documentelor din sala de lectură pentru xerocopiere se produce numai cu permisiunea bibliotecarului pe un termen de 30 minute.

Notă: Enciclopediile şi dicţionarele de valoare, unicatele primite prin donaţie ori din colecţiile străine nu se oferă pentru xerocopiere.

 • Documentele utilizate în sălile de lectură se lasă pe mesele ori rafturile speciale.
 • Nu se admite sustragerea documentelor din colecţiile Bibliotecii.
 • Benficiarii trebuie să utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele şi celelalte bunuri ale Bibliotecii.
 • Filmările, fotografierile în incinta Bibliotecii se pot executa numai cu permisiunea Direcţiei.
 • Utilizatorii sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare al Bibliotecii şi subdiviziunilor ei.

5. UTILIZAREA CALCULATOARELOR DE CĂTRE BENEFICIARI

 1. Beneficiarii au acces la calculatoare doar în baza prezentării Permisului de intrare.
 2. La calculatoare se poate lucra doar numai după conectarea lor de către bibliotecar.
 3. Durata şedinţei la calculator este de 1 oră, se practică rezervarea prealabilă a postului de lucru.
  • Calculatoarele în Bibliotecă sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
  • cercetarea catalogului on-line, repozitoriului electronic ORA (Open Research  Archive) USARB în Oficiul de Referinţe Bibliografice, săli de lectură / împrumut, Mediateca, CD al ONU;
  • baza de date MoldLex - Sala de lectură nr. 1, Oficiul Referinţe Bibliografice cu imprimarea documentelor solicitate;
  • acces INTERNET; baze de date - săli de lectură, Mediateca, CD al ONU, Oficiul Referinţe Bibliografice, Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică;
  • acces CD / DVD-ROM; audierea la căşti a lucrărilor muzicale; procesare / tehnoredactare (fără imprimare) teze de licenţă, masterat, anuale - Mediateca, Sala de împrumut nr. 3 Documente muzicale;
  • descărcări / înregistrări solicitate din Internet şi baze de date, exclusiv baza de date MoldLex; Mediateca, CD al ONU, Sala de lectură nr. 6, Oficiul Referinţe Bibliografice. Printarea informaţiei din Internet şi baze de date - se efectuează contra plată (nu mai mult de 20 pagini) la toate punctele de acces asigurate cu imprimantă.

Apelaţi la personalul Bibliotecii în cazul constatării unor nereguli pe ecranele calculatoarelor.

Este interzisă :

 1. Copierea oricăror programe instalate sau stocate pe computerele Bibliotecii.
 2. Resetarea, modificarea configuraţiei sau fişierelor de configurare ale acestora.
 3. Accesarea site-urilor care atentează la morala bunului gust (chat, jocuri, porno ori altă informaţie antisocială).
 4. Utilizarea calculatorului pentru loisir (filme).

6. SANCŢIUNI

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:

 1. Avertisment verbal pentru încălcarea comportamentului civilizat (ridicarea vocii, refuzul de a folosi garderoba pentru a depune obiectele personale, întârzieri de restituire a documentel în termenul stabilit etc.).
 2. Nu se împrumută cititorului nici o carte dacă nu le-a restituit pe cele cu termenul de utilizare expirat. Avertismentul va fi notificat în fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar.
 3. Folosirea Permisului de intrare ce aparţine altei persoane se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la toate serviciile Bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 zile cu retragerea permisului pe acelaşi termen, cu specificarea respectivă în baza de date Cititorul,.
 4. Nerestituirea documentelor la finele anului de studiu se sancţionează cu suspendarea dreptului de acces la serviciile Bibliotecii pe o perioadă de la 1 până 6 luni din ziua achitării. Sancţiunea va fi înregistrată în baza de date Cititorul şi în Fişa utilizatorului, datată şi semnată de către bibliotecar:
  Exemplu: Acces suspendat la serviciile Bibliotecii de la ___ până la ___ pentru reţinerea  a ___ doc. şi perioada de reţinere ___ zile/luni.
  • 1 unitate reţinută  de la 10 la 30 zile  - suspendare 1 lună  
  • 2-3 unităţi reţinute  de la 1 lună la 3 luni  -  suspendare 2 luni
  • mai mult de  4-7 unităţi de la 4 luni până la 9 luni - suspendare 6 luni
  • 1 unitate reţinută 2-3 ani – ridicarea dreptului de acces la serviciile Bibliotecii.
 5. Datele privind încălcarea Regulamentului, precum şi sancţiunile aplicate se înregistrează în Baza de date Cititorul, păstrându-se doar pentru anul curent de învăţământ.
 6. Studenţii - restanţieri la Facultate au acces numai la serviciile din sălile de lectură.
 7. Nerestituirea resurselor împrumutate pentru xerocopiere din sălile de lectură, după expirarea a 30 de minute, se sancţionează cu retragerea Permisului de intrare pe o perioadă de 30 de zile în sala de lectură respectivă. Înregistrările sunt făcute în baza de date: Acces interzis până la ____   în  sala de lectură ______
 8. Deteriorarea documentelor (subliniere, notare pe text, decuparea, desfacerea, dezlipirea, inclusiv a barcodei, sustragerea de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă  de la 1 la 6 luni. Informaţia este înregistrată în baza de date, în câmpul respectiv. Utilizatorul va recondiţiona documentul deteriorat pe contul personal sau îl va înlocui cu unul identic, va achita barcoda deteriorată conform Nomenclatorului serviciilor cu plată a USARB.
 9. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului Bibliotecii se sancţionează cu amenda de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice (Art. 73. (2) Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24.10.2008).
 10. Sustragerea documentelor de bibliotecă este sancţionată cu retragerea necondiţionată a Permisului de intrare şi anunţarea decanatelor şi rectoratului.  
 11. Pierderea documentelor de bibliotecă atrage după sine recuperarea fizică a documentului cu unul identic sau conform profilului Universităţii.
 12. Dreptul de a aplica  sancţiunile menţionate revine managerilor superiori şi funcţionali din Secţia de Relaţii cu publicul. Eventualele contestări se pot depune la Administraţie în termen de 5 zile de la luarea deciziei de sancţionare şi vor fi analizate de Consiliul Administrativ.