20-12-2018

Donaţie din partea domnului Vitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public

rusu vVitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar, a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de cărţi, constituit din 4 titluri în 17 exemplare. Lucrările ţin de domeniul dreptului şi reprezintă o analiză a celor mai importante aspecte legate de: dreptul penal, convenţia europeană a dreptului omului, dreptul la libertate şi la siguranţă, răspunderea penală pentru neglijenţă în serviciu. Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

 

Donaţie din partea domnului Valeriu Cabac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de matematică și informatică

v cabacColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu un set de cărţi oferite de către Valeriu Cabac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar. Lucrările tratează domeniile: educaţie, informatică, psihologie, ştiinţă şi ingineria programării în domeniul feroviar. Sunt scrise în limbile română şi engleză. Publicaţiile prezintă instumente teoretice şi practice utile pentru psihologi, sociologi, informaticieni, cadre didactice, specialişti angajaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică.

 

 

Donaţie din partea episcopului Romei și Papă al Bisericii Catolice Papa Francisc

papaEpiscopului Romei și Papă al Bisericii Catolice Papa Francisc a donat Bibliotecii Ştiinţifice, prin intermediul doamnei Natalia Gaşiţoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conferenţiar universitar, doctor, 2 lucrări: Constituição Apostólica Veritatis gaudium sobre as Universidades e as Faculdades Eclesiásticas şi Apostolische Konstitution Veritatis gaudium über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten, autor Papst Franziskus, editate la Vatican, 2018. Publicaţiile sunt scrise în limbile spaniolă şi germană şi se adresează celor interesaţi de politica eclesiastică şi catolicism.

 

 

Donaţie din partea absolventei USARB Nadejda Luchianciuc

luchianciucNadejda Luchianciuc, absolventa USARB, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice un set de cărţi, constituit din 9 exemplare, din domeniul dreptului. Publicaţiile tratează totalitatea regulilor și normelor juridice, reglementând conduita oamenilor în relațiile sociale, într-o colectivitate politic determinată, reflectând normele juridice ce ţin de dreptul civil, dreptul penal, Codul muncii şi Codul civil al Republicii Moldova. Vor fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

 

Donaţie din partea doamnei Aliona Briţchi, lector universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte

britki 1britki 2Aliona Briţchi, lector universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, a donat Bibliotecii Ştiinţifice monografia Formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul simultan, autor Aliona Briţchi, Bălţi, 2018, în 10 exemplare, editată graţie Proiectului „Formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul simultan”, din cadrul direcţiei strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Lucrarea constutuie un suport ştiinţifico-metodologic pentru studenţii şi cadrele didactice care abordează forma învăţământului simultan, reliefând specificul funcţional, privind educaţia elevilor prin aspectele structurale de constituire a claselor, principiile şi demersurile didactice ale organizării procesului educaţional, strategia realizării activităţilor individuale şi interactive în clasele cu regim simultan.

 

 

Donaţie din partea doamnei Ludmila Cotos, doctor în pedagogie, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte Catedra de ştiințe ale educației

cotos 1cotos 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu 10 exemplare a lucrării Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituţia preşcolară, autori Ludmila Cotos, Victoria Cojocaru, Bălţi, 2018, oferite de Ludmila Cotos, doctor în pedagogie, lector universitar. Monografia este rezultatul cercetării realizate în cadrul Proiectului “Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituţia preşcolară”, din cadrul direcţiei strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. În lucrare este descris cadrul metodologic de formare al culturii manageriale şi este propus Modelul pedagogic de formare al culturii manageriale în instituţia preşcolară şi metodologia de implementare a lui. Rezultatele cercetării contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului instituţiilor preşcolare şi pot fi aplicate în cadrul formării iniţiale şi contunue a educatorilor, masteranzilor şi managerilor din instituţiile preşcolare.

 

 

Donaţie din partea domnului Pavel Topala, profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

topala pPavel Topala, profesor universitar, doctor, a dăruit Bibliotecii Ştiinţifice 10 exemplare ale lucrării Jurnal de război : Note zilnice din Războiul de întregire al neamului românesc : Mărturii din tranşeele întregirii României : O fascinantă incursiune în linia întâi povestită de doi eroi ai Primului Război Mondial, coordonată de Dan Drăgoi, apărută la Piteşti: Artprint, 2018, editată cu binecuvântarea IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului. Limba, credinţa, cultura, strămoşii, tradiţiile naţionale, parcursul în istorie, formele ce s-au succedat în decursul timpului, monumentele istorice - toate aceste elemente le regăsim descrise în jurnalul a doi sublocotenenţi aflaţi în linia întâi a Primului Război Mondial. Publicaţia va fi utilă istoricilor, sociologilor, politicienilor, dar şi celor interesaţi de evenimentele importante ale Marii Uniri.

 

 

Donaţie din partea domnului Anatol Vidraşcu, Director General GE Litera A.V.N. SRL

vidrascuPatrimoniul Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţit cu o donaţie reprezentativă oferită de Anatol Vidraşcu, Director General GE Litera A.V.N. SRL: Noul Dicţionar Universal al limbii Române, autori: Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, editori Anatol Vidraşcu ş.a., ed. a 5-a, revăzută, editat la Bucureşti: Litera, 2017. Dicţionarul este dedicat celor 100 ani de la Marea Unire a Românilor 1918-2018, continuând tradiţia descrierii semantice ilustrate cu scurte citate din literatura cultă şi populară, după modelul promovat de Lazăr Săineanu şi include 78 961 articole, 145 904 sensuri. Va fi util tuturor utilizatorilor BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Cotîlevscaia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de ştiințe ale educației

cotilevscaiaTatiana Cotîlevscaia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice cursul de lecţii Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста : (Курс лекций для студентов 1 цикла высшего образования), alcătuitor Tatiana Cotîlevscaia, apărută de sub tipar la Bălţi, 2018. Cursul vizează metodele de utlizare şi dezvoltare a limbajului la preşcolari prin intermediul tehnicilor inovatoare, vorbirea expresivă şi formarea abilităților de comunicare ale elevilor, asimilarea cunoștințelor în domeniul educației artistice a copiilor. Se adresează cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte.