29-09-2016

În cadrul Simpozionului Ştiinţifico-practic Internaţional Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic, Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI - a, dedicată Anului Profesorul Nicolae FILIP, la Biblioteca Ştiinţifică şi-a ţinut lucrările Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII.

Au participat treizeci şi cinci de bibliotecari universitari (67% din tot colectivul), invitaţi de la Biblioteca Naţională a RM şi Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Conferinţa a început cu derularea secvenţelor din înregistrarea video în care vorbeşte Rectorul Nicolae Filip în Şedinţa Senatului consacrată învestirii lui Faina Tlehuci, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice în anii 1962 – 2001, cu titlu de Membru de Onoare al Senatului. Participanţii secţiunii de Biblioteconomie şi ştiinţele informării s-au transferat în atmosfera solemnă a evenimentului din octombrie 2001, l-au privit şi audiat pe regretatul Academician Nicolae Filip, Rectorul Institutului Pedagogic de Stat „ A.Russo” şi a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, personalitate remarcabilă a ştiinţei şi culturii naţionale, care întotdeauna vorbea cu mare respect şi apreciere despre Biblioteca universitară – Biblioteca mea şi despre bibliotecarii ei.

Alocuţiunea de deschidere, Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, a dedicat-o elucidării unei pagini importante în istoria instituţiei, pe care a înscris-o Rectorul Nicolae Filip, devenit nume emblematic nu numai al universităţii şi municipiului Bălţi, dar şi al Republicii Moldova.
Inginerul Radu Moțoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri" dinGalaţi a transmis un mesaj cu titlul Recunoștința unei colaborări de excepție, dedicat Rectorul Academician Nicolae Filip, pe care îl consideră un adevărat ctitor al acestei instituții de învățămînt universitar de mare prestigiu.
A urmat susţinerea a 15 comunicări axate în mare parte, pe realizările bibliotecarilor sub impactul celor trei Proiecte Internaţionale în care participă astăzi Biblioteca universitară: MISISQ – Programul TEMPUS http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/; ERASMUS+ Consolidarea capacităţilor instituţionale. Crearea unui suport de reţea în bibliotecile academice din Moldova, Armenia şi Belarus:  http://libruniv.usarb.md/nou/Erasmus/erasmus.html/; Parteneriatul dintre Norvegia, România şi Moldova, susţinut de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţămîntului superior. Implementarea Proiectelor internaţionale este o oportunitate veridică de reformare a activităţii bibliotecare, a serviciilor şi produselor pentru utilizatori.

Ludmila Corghenci, specialist principal la Biblioteca Naţională a R.Moldova a accentuat importanţa formării profesionale continue a bibliotecarilor, calificînd-o drept una dintre priorităţile instituţionale şi orientările ei strategice. Tatiana Celpan, director adjunct la BŞC „ A.Lupan” a AŞM s-a referit la termeni și definiții conform standardelor în vigoare din domeniul biblioteconomiei, informării și documentării, oferind o donaţie impunătoare de cărţi şi reviste noi academic printre care şi Dicţionarul  de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Alcăt.: Jana Nicolaeva, Lidia Zasaviţchi. Ch. : Institutul de Studii Enciclopedice : Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, 2014, de mare utilitate pentru specialiştii domeniului.  

Bibliotecarii universitari bălţeni au prezentat studii privind  cultura informaţiei pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi: priorităţile şi provocările actuale ale bibliotecarilor universitari; educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs; vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi; surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei utilizatorului; instrumente electronice de management al referinţelor bibliografice; Catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe platforma ExLibris Primo; descrierea bibliografica analitica a articolelor în software intergrat de biblioteca ALEPH; sistemul informational modernizat creat de bibliotecarii USARB; noi paradigme informaţionale oferite de distribuitorii conţinuturilor ştiinţifice EBSCO şi SpringerLink; particularităţi de implementare a Modulului Circulaţie, software ALEPH; competenţele de comunicare ale bibliotecarilor în promovarea colecţiilor; criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de dezvoltare a colecţiilor bibliotecare.

La conferinţă au fost lansate lucrările: In Memoriam Academicianul Nicolae FILIP: Biobibliografie, ed. a 5-a; Gheorghe BACIU : Biobibliografie; Balti – important centru urban din Nordul Moldovei : Bibliografie, echipa de lucru: Elena Harconiţa, Dr. Valentina Enciu, Lina Mihaluţa, Elena Scurtu, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Antonia Antonov.
Au fost organizate şi derulate expoziţiile on-line: Oameni iluştri în istoria Bălţiului: Profesorul Nicolae FILIP. Anul 2016 – Anul Nicolae Filip în USARB (3 martie 1926 – 15 mai 2009); Biblioteca Ştiinţifică USARB în Proiecte Internaţionale; Abordări inovaţionale în Biblioteca Ştiinţifică.
Foto
http://adrnord.md/